Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg vedrørende utsettingsarrangementer for evakuerings- og redningsmidler

Petroleumstilsynet (Ptil) har i et likelydende brev til en rekke aktører i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gitt varsel om pålegg vedrørende utsettingsarrangementer for evakuerings- og redningsmidler.


Brevet med varsel om pålegg er sendt til alle selskaper som regnes som pliktsubjekter* med ansvar for oppfylling av regelverkskrav for slike utsettingsarrangementer.

*Pliktsubjekt
Med pliktsubjekt menes det selskapet, den personen mv som regelverkets bestemmelser retter seg mot og gir rettigheter og pålegger plikter.

Under oppfølging av aktørenes arbeid med kartlegging av svakheter ved fritt-fall-livbåter av slisketypen og iverksetting av kompenserende tiltak har vi identifisert et behov for at næringen ser på sakskomplekset "forsvarlig evakuering av innretninger" på en helhetlig måte.

Ved siden av fritt-fall-livbåter av slisketypen må derfor også andre typer evakuerings- og redningsmidler, og utsettingsarrangementer for slike, inngå i de samlede vurderingene av kvalitet og egnethet.

I vårt brev med varsel om pålegg peker vi på det ansvar som den enkelte aktør i petroleumsvirksomheten har for forsvarlig virksomhet, og framhever blant annet følgende:

  • Operasjoner av løfteutstyr (utsettingsarrangement) for evakuerings- og redningsmidler innebærer i mange tilfeller løfting av personer. Ved utsetting av for eksempel konvensjonelle livbåter, eller fritt-fall-livbåter i låringsmodus, vil involvert personell kunne være eksponert for en høy risiko dersom noe uforutsett skulle skje med utsettingsarrangementet. Vi er kjent med flere hendelser på utenlandsk sokkel de siste årene hvor blant annet svikt i utsettingsarrangementet for konvensjonelle livbåter har fått katastrofale konsekvenser for involvert personell. Tekniske feil har ofte vist seg å være dominerende bakenforliggende årsakene til disse hendelsene.
  • Evakuerings- og redningsmidler og utsettingsarrangement skal være tilgjengelige og kunne brukes sikkert i en beredskapssituasjon så vel som under vedlikehold og trening/øvelser. I en beredskapssituasjon kan faren for operasjonelle feilhandlinger være høyere enn under trening og øvelse. Dette medfører at utsettingsarrangement for evakuerings- og redningsmidler med mer bør være spesielt utformet med tanke på å eliminere eller redusere muligheten for operasjonelle feil. Vi har brakt i erfaring at dette ikke alltid er fullverdig ivaretatt.
  • Det er vår erfaring at vedlikeholdsprogrammene for utsettingsarrangement kan være mangelfulle. Dette kan skyldes at produsenter og leverandører ikke alltid har tatt tilstrekkelig hensyn til spesielle forhold på sokkelen, så som store løftehøyder, vanskelig tilkomst, kontinuerlig miljøeksponering med mer.

Det påligger industrien et ansvar for å sikre og dokumentere samsvar med forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer (innretningsforskriften). Denne krever blant annet at personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold, jamfør innretningsforskriften § 43 (lenke).

Vårt varsel om pålegg lyder som følger:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak jf Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no