Gå til hovedinnhold

Vellykket entreprenørseminar i Petroleumstilsynet

Entreprenørseminaret som Petroleumstilsynet arrangerte 7. april, var vellykket. Målsetningene for dagen ble nådd, og det var godt engasjement blant de 140 deltakerne.
Entreprenørene viser at de har mange felles utfordringer og at flere av disse ligger i grenseflatene mellom de forskjellige aktørene i kontraktskjedene.
Flere av initiativene til Samarbeid for Sikkerhet (SfS) blir fremhevet av entreprenørbransjen som gode tiltak for å sikre felles praksis og forståelse.


På seminaret i Petroleumstilsynet deltok entreprenørselskaper fra områdene forpleining, vedlikehold og modifikasjon, fjerning, brønnservice, boring og dykking.

Målet var blant annet å identifisere/dele erfaringer og utfordringer innenfor HMS på tvers av entreprenørenes aktivitetsområder, og diskutere hvordan disse kan løses. Det var også et mål at seminaret skulle være en nettverksbyggende aktivitet.

Bakgrunn
Petroleumstilsynet vil øke oppmerksomheten knyttet til aktivitet som utføres av entreprenører på norsk sokkel.

Bakgrunnen for denne satsingen er blant annet Stortingsmelding nr.7 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ("HMS-meldingen), som identifiserer en del utfordringer knyttet til grensesnittet mellom de forskjellige aktørene i virksomheten (Se f. eks kap. 4.17)

Når rundt 60 prosent av de som jobber offshore i petroleumsvirksomheten er entreprenøransatte, understreker også det nødvendigheten av å ha direkte oppfølging mot denne aktørgruppen. Også næringen har uttrykt behov for en mer direkte kontakt mellom entreprenør og Ptil.

Gjennom prosessen med samsvarsuttalelse for de flyttbare boreinnretningene de siste årene, har rederne opplevd at deres ansvar har blitt tydeligere og at kompetanse på HMS regelverket og kommunikasjon med Ptil har blitt bedre. (Ref. presentasjonen til Harald Bratthammar, Smedvig)

Foredragsholderne pekte på noen felles- og noen særegne problemstillinger og utfordringer. Spørreskjemaundersøkelsene som er gjennomført i forbindelse med Ptils prosjekt Utvikling i risiko - norsk sokkel (RNNS) underbygger dette bildet.

I foredragene kom det også frem en del konkrete utfordringer som det vil være viktige å ta med i det videre arbeidet både til Ptil og entreprenørselskapene.

For Ptil vil det også være viktig å se på det samlede bildet av utfordringer. Det må jobbes med å skape en felles virkelighetsforståelse for de utfordringene som ligger i samspillet mellom de forskjellige aktørene i petroleumsvirksomheten og finne de gode arenaene for å utvikle dette samspillet.

Seminaret blir stående som en god start på dialogen mellom Petroleumstilsynet og entreprenørselskapene.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: