Gå til hovedinnhold

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Aktivitetene i regi av RNNP tar sikte på å måle og forbedre HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten.

offshore

RNNP ble igangsatt i 1999/2000 for å utvikle og anvende et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. RNNP-prosjektet overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko.  Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

For oss i Petroleumstilsynet utgjør konklusjonene i RNNP også et viktig grunnlag for planlegging av tilsyn og for regelverksutviklingen.

Rapporter
Resultatene presenteres i årlige rapporter.

Hoveddelen av RNNP-rapporten omhandler personrisiko og utgis i slutten av april hvert år. Rapporten er omfattende, og består av to deler for henholdsvis sokkelen og landanleggene. Det blir også gitt ut en sammendragsrapport for sokkelen.

RNNP-tall for risiko relatert til akutte utslipp blir utgitt i en egen rapport hver høst.

Kvalitativ og kvantitativ metode
RNNP-arbeidet følger utviklingen i risikonivå basert på to metoder som skal utfylle hverandre:

Ulykkesrisiko
Beskrivelsen av risikonivået på norsk sokkel kan deles i følgende hovedtema:

Arbeidet i RNNP er begrenset til forhold som faller inn under Petroleumstilsynets myndighetsområde, i tillegg til all persontransport med helikopter, i samarbeid med Luftfartstilsynet og helikopteroperatørene på norsk sokkel.

Dette innbefatter:

Kontinuerlig forbedring
For å kunne beskrive utviklingen i risikonivå best mulig, søker vi hele tiden etter nye metoder, risikoområder og andre sentrale parameter som kan gi ytterligere forståelse for hvilke risikofaktorer det er viktig å følge over tid.

Kontinuerlig forbedring av RNNP: