Gå til hovedinnhold

HP Barrierer i 2013

Gjennom tilsyn, granskinger og kartlegging av risikonivå i petroleumsvirksomheten, ble det i 2013 avdekket relativt store forskjeller mellom aktørene med tanke på forståelse av forskriftenes krav til barrierestyring - og derfor også etterlevelsen av disse kravene.


Ptil ser at de fleste selskapene fremdeles har utfordringer knyttet til barrierer. Vi registrerer imidlertid at Ptils arbeid knyttet til barrierestyring har medvirket til positive prosesser og initiativer i næringen.

Erfaringer fra tilsyn
Det er store variasjoner mellom aktørene når det gjelder forståelse og etterlevelse av regelverkskravene. Noen er kommet lenger enn andre, men de aller fleste har fått økt kunnskap og forståelse for temaet.

 • Statoil er et eksempel på en aktør som har iverksatt gode forbedringsprosesser. Modellen selskapet har lagt opp til med tanke på å utforme og implementere anleggsspesifikke strategier og ytelseskrav imøtekommer langt på vei våre forventninger.
   
 • De fleste landanleggene har utviklet dokumenter som beskriver lokale ytelseskrav til barrierer og disse bidrar til økt kunnskap om barrierenes rolle og funksjon.
   
 • Også innen rederinæringen er man kommet langt med å påvirke rederiene i prosessen med å utvikle ytelseskrav og strategier for barrierer gjennom casebaserte tilsyn.
   
 • Entreprenørene utgjør en stadig større del av det sammensatte aktørbildet, og en rekke sikkerhetskritiske oppgaver utføres på barrierer gjennom vedlikeholdsavtaler, brønnserviceaktiviteter osv. Det er derfor viktig at entreprenørene har god forståelse for krav til barrierestyring. Vi opplever at det er god kontakt og dialog med entreprenørene.

Barrierestyring
God barrierestyring handler om mer enn valg av tekniske og operasjonelle løsninger i en planleggings- eller designfase. Det er like viktig å sikre at barrierene ivaretar sine tiltenkte egenskaper over tid, og at en hele tiden opererer et anlegg i samsvar med forutsetninger og bruksbetingelser. Ptil har på denne bakgrunn vært pådriver gjennom flere aktiviteter for å få utviklet en mer helhetlig barrierestyring i petroleumsvirksomheten.

I denne forbindelse ble barrierenotatet «Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten», utarbeidet.

Barrierenotatet er sentralt da kravene i forskriftene og veiledningstekster settes i sammenheng med innholdet i relevante standarder. Kunnskapen og erfaringene som her er samlet utgjør et viktig grunnlag for vår og næringens oppfølging av barrierestyring. 

Oppfølgingen av barrierenotatet har hatt en god fremdrift 2013.  Det er blant annet utviklet to dokumenter som beskriver hvilken funksjon og rolle beredskap og vedlikehold har i barrierestyringen. Dokumentet er også oversatt til engelsk, på grunn av interesse fra blant annet internasjonale myndigheter.

Det er også gjort et arbeid med å definere operasjonelle og organisatoriske barriereelementer, og resultatet av dette arbeidet skal innarbeides i barrierenotatet i 2014.

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)
I den årlige risikonivårapporten RNNP får vi viktig tilbakemelding om barrierenes kvalitet.

Alvorlige hendelser rapporteres inn og årsakene til hendelsene er ofte svikt i barrierer. I tillegg får vi innrapportert sviktraten for bestemte barrierer og barriereelementer. Dette bidrar til økt forståelse, økt kvalitet og økt kunnskap både internt i Ptil og i hele næringen.

Seminarer og foredrag
Barrierer og barrierestyring er et viktig tema på mange seminar og konferanser i Norge og internasjonalt.

Ptil blir ofte forespurt om å gi presentasjoner. Gjennom prosessen ved å forberede, presentere og diskutere oppnår vi en økt forståelse og kunnskap hos oss selv, samtidig som vi bidrar med å spre ny kunnskap i hele næringen.

Hvorfor videreføres oppgaven i 2014?

 • Det gjenstår fremdeles mye arbeid, både internt og eksternt, og viktige aktiviteter pågår.
 • Ptil hovedprioriteringer gir en viktig signaleffekt med hensyn til prioritering både internt og eksternt.

I 2014 vil vi særlig legge vekt på:

 • Brønnintegritet og brønnkontroll
 • Hydrokarbonlekkasjer
 • Konstruksjoner og marine systemers integritet
 • Utbyggingsprosjekter i tidlig fase
 • Usikkerhet-, og kunnskapsdimensjonen i risikovurderingene