Gå til hovedinnhold

HP Ledelse og storulykkerisiko i 2013

I 2013 har Ptil særlig fulgt opp boreentreprenørene; hvordan selskapene tilpasser aktiviteter i samsvar med knapphet på kritiske ressurser, og selskapenes egen oppfølging og oversikt over egen virksomhet.


Ledelsen har en sentral rolle med hensyn til storulykkesrisiko. Initiativ og beslutninger ledelsen står bak, definerer og påvirker betingelser som har betydning for storulykkesrisiko.

Ptils inntrykk er at selskapene i større grad enn før vektlegger hvordan ledere påvirker risiko nedover i organisasjonen. Dette aspektet ved ledelse kan ikke understrekes nok. Vi registrerer for øvrig at næringen satser mer på å forbedre planlegging og effektivitet som følge av lavere lønnsomhet og høye kostnader.

Kompetanse og kapasitet
Aktivitetsnivået i petroleumsnæringen har de siste årene vært sterkt stigende og nådde i følge prognoser en topp i 2013. Dette har medført at det fra ulike hold har vært snakket om at knapphet på ressurser og kompetanse kan føre til et redusert sikkerhetsnivå.

 • I vår oppfølging med ledelse og styring av kompetanse ser vi at kompetanseutfordringene varierer.
   
 • Selskapene uttaler selv at de har kontroll på tilgangen til kompetanse, selv om noen faggrupper er mer utsatt enn andre, eksempelvis innen undervannskompetanse.
   
 • RNNP- resultater om kompetanse hos den enkelte arbeidstager viser en svak positiv trend med hensyn til arbeidstagerens vurdering av egen kompetanse.

Tilsyn offshore- flyttbare innretninger
I vår oppfølging av flyttbare boreinnretninger opplever vi at ledelsen i selskapene selv uttrykker at de er innforstått med sitt fulle og hele ansvar for fullt ut å ivareta forutsetningene som ligger til grunn for SUT-ordningen.

 • Ptils tilsyn offshore har bidratt til å øke vår tilstedeværelse og synlighet på innretningene, noe som er etterlyst av spesielt arbeidstakerorganisasjoner.
   
 • Konkrete effekter av tilsynet er at vi bidrar til å avdekke områder og temaer med forbedringspotensial ombord på de enkelte innretninger, som selskapene selv ikke i like stor grad har sett.
   
 • Tilbakemeldingene tilsier at selskapene og arbeidstakerne ser det som et nyttig supplement til egne tilsynsaktiviteter offshore, og at det bidrar til både kunnskapsheving og økt oppmerksomhet på de temaer og regelverk som adresseres.

Ny kunnskap
Ptil har fått ny kunnskap om effekten av arbeidet overfor enkeltaktører, bransjen og hele næringen innenfor området HP-L.

Noen observasjoner:

 • I oppfølging av ledelse og styring av sikkerhet er det nødvendig med langsiktighet for å sikre effekt. Å adressere sentrale tema over tid, på flere nivå i organisasjonen gir god effekt.
   
 • Ptils oppfølging bidrar til å skape hensiktsmessige egenvurderinger og forpliktelse i selskapet, og at det skjerper oppmerksomheten. Ptils synlighet, både på land og offshore, har en positiv effekt.
   
 • Internt benytter Ptil tilegnet kunnskap, kombinert med de regelverksbrudd som avdekkes, til å adressere spørsmål videre hos selskapene, både på selskapsnivå og nedover i organisasjonen.

Hvorfor videreføres oppgaven i 2014?

 • Ptil arbeider mot at HP-L skal være fullverdig integrert i samlede tilsyn i 2016. Dette spranget er allerede godt i gang.
   
 • Ptils hovedprioriteringer gir en viktig signaleffekt med hensyn til prioritering både internt og eksternt.