Gå til hovedinnhold

HP Miljø i 2013

En viktig del av arbeidet på området HP-M var i 2013 knyttet til kunnskapsutvikling og forebygging. HP-M videreføres ikke til 2014, men innarbeides i de øvrige hovedprioriteringene.


Ptil har oppnådd gode resultater i det mangeårige arbeidet med hovedprioriteringen Ytre miljø (HP-M). Selv om området ikke lenger er en formell hovedprioritering kommer Ptil fortsatt til å ha forebygging av skade på ytre miljø høyt på agendaen.

Forebygging
Ptils rolle i arbeidet med å beskytte natur og miljø mot skader, er først og fremst rettet mot den preventive siden - altså ved å bidra til at næringen arbeider målrettet med å forebygge ulykker som kan medføre akutte utslipp. Dette har også vært viktigste formål med HP-M.

Ptil har fulgt opp næringens innsats, blant annet med ved å påvirke aktørene til proaktiv og systematisk læring fra storulykker og hendelser som har, eller kunne ha medført, akutt forurensning til sjø.

Et sentralt punkt har vært å påvirke næringen til å få nødvendig oversikt og kontroll over de viktigste bidragsyterne til risiko for akutte utslipp i sin virksomhet, og se til at det enkelte selskap iverksetter forebyggende tiltak som står i forhold til mulige konsekvenser av akutt forurensning.

Kunnskapsutvikling
Det er også lagt en bred vekt på kunnskapsutvikling innen havbunnsanlegg, både på norsk sokkel og i internasjonal sammenheng. Videre har arbeidet hatt oppmerksomhet mot brønnsikkerhet og robuste brønner.

Ptil har i løpet av de siste årene gjennomført en rekke aktørspesifikke tilsynsaktiviteter knyttet til HP-M. Det er også organisert flere industriseminarer, hvor formidling av resultater og erfaringsoverføring har stått sentralt.