Gå til hovedinnhold

HP Risikoutsatte grupper i 2013

I 2013 var en stor del av Ptils arbeid på området HP-RUG rettet mot grupper innenfor boring og brønn, med hovedvekt på flyttbare innretninger. Arbeidet avdekket en rekke svakheter, blant annet ved enkelte selskapers kjennskap til arbeidsmiljørisiko og hvordan operatørselskapene involverer seg i entreprenørene.


Mye av arbeidet i HP-RUG i 2013 var rettet mot grupper innenfor aktivitetsområdet boring og brønn med hovedvekt på flyttbare innretninger.

I en egen tilsynsaktivitet ble grupper bestående av operatør, boreentreprenør og et brønnserviceselskap satt sammen. Gruppene skulle kartlegge arbeidsmiljøet, vurdere risiko med påfølgende risikoreduserende tiltak og vurdere hvordan ulike rammebetingelser kan ha betydning for risiko og risikohåndtering.  

Til sammen deltok åtte operatører, elleve boreentreprenører og elleve brønnserviceselskaper i breddeaktiviteten. Blant disse var også små selskaper som ikke tidligere har hatt kontakt med Ptil.

Resultater fra breddeaktiviteten:

  • Selskapene har begrenset kjennskap til faktisk arbeidsmiljørisiko og evnen til å framskaffe kvalifisert grunnlag for risikoreduserende tiltak er mangelfull. Bore- og brønnserviceselskapene har gjennomgående de største manglene.
     
  • Ansvarsforhold mellom de tre partene er ikke alltid godt og enhetlig forstått og samarbeidet mellom dem er ikke tilstrekkelig til å sikre koordinert kartlegging, risikovurdering og prioritering av forbedringstiltak. Informasjon om risiko kommuniseres ikke aktivt mellom de involverte partene.
     
  • Operatørselskapene har liten involvering i entreprenørselskapenes oppfølging av risikoutsatte grupper og er i liten grad kjent med arbeidsmiljørisiko på den flyttbare innretningen.
     
  • Operatørselskapenes vektlegging av produktivitetsmål i oppfølgingen av entreprenørene kan medføre tidspress med negative konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet.

Ptil har møtt en stor andel av aktørene i bore- og brønnsegmentet både hver for seg og samlet og har formidlet resultatene fra tilsynsaktivitetene og vil fortsette å gjøre dette på strategiske arenaer i 2014. Selskapene har gjennom egenvurderinger og Ptils tilbakemeldinger erkjent svakhetene og har tatt initiativ til forbedring.

ISO
Stillasarbeidere og personellgrupper involvert i fjerning av innretninger har vært omfattet av tilsynsaktiviteter med RUG-perspektiv.  Gjennom ulike tilsynsaktivitet har vi sett på hvordan innleide arbeidstakere, særlig innen ISO, følges opp som en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Innleide arbeidstakere
Tilsynsaktivitetene har bidratt til en synliggjøring av innleide arbeidstakere som gruppe og satt fokus på utfordringene i oppfølgingen av disse gruppene. Særlig har temaet rolle og ansvarsavklaring mellom operatør, innleiebedrift og utleiebedrift i oppfølging av disse gruppene vært sentralt.

Ptil har, sammen med Arbeidstilsynet, satt i gang et FOU-prosjekt (FAFO og Sintef) for å bidra til mer kunnskap om sikkerhet og arbeidsmiljø for innleide arbeidstakere i petroleumsnæringen og relaterte næringer innenfor arbeidstilsynets tilsynsområde.

Støy
Av arbeidsmiljøfaktorene er det støy som har hatt størst oppmerksomhet og blitt fulgt mest opp i tilsynsaktiviteter, samtykker og SUT-oppfølging. Ptil har deltatt som observatør i næringens støyprosjekt som avsluttes i begynnelsen av 2014.  Etter initiativ fra Ptil og Arbeidstilsynet gjennomførte STAMI i 2013 en kunnskapsinnhenting om sammenheng mellom støy i arbeidslivet og utvikling av støyskader.

Kjemisk arbeidsmiljø
Ptil har i 2013 gjennomført en spørreundersøkelse for å skaffe kunnskap om effekten av industriens forbedringsprosjekt innenfor kjemisk arbeidsmiljø 2007-2012.

I tillegg til å spørre selskapenes ledelse ble det også rettet spørsmål til hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalg på felt og landanlegg.

Det er samstemmig tilbakemelding om økt innsats på dette feltet og industrien har styrket sin kompetansebase. Imidlertid kan det se ut til at det er avdekket forhold med potensiell risiko som ikke er fulgt opp med kvalifisert kartlegging, risikovurdering og tiltak. Selskapene rapporterer om etterslep. Det er også interessant å merke seg at arbeidsmiljøutvalgene i begrenset grad har vært involvert og har kunnskaper om bransjeprosjekt og oppfølging av dette på innretninger og anlegg.

Ny teknologi
Ptil har med ulik metodikk og virkemidler medvirket til at ny teknologi for rensing av boreslam har blitt tatt i bruk. Denne teknologien ser ut til å gi betydelige forbedringer når det gjelder støy og vibrasjoner, kjemisk eksponering og fysisk arbeidsbelastning. Dette representer et etterlengtet framskritt for en stor gruppe arbeidstakere.