Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Oseberg A

Ptil har gitt Statoil pålegg etter granskingen av hydrokarbonlekkasjen på Oseberg A. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket.


Gjennom granskingen er det avdekket at sentrale arbeidsprosesser for drift av Oseberg Feltsenter er mangelfulle. Flere aktiviteter gjøres under normal drift og har pågått i flere år uten at arbeidsprosesser er risikovurdert, oppdatert eller utarbeidet.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen, ga Ptil Statoil varsel om pålegg:
Les: Varsel om pålegg til Statoil etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Oseberg A

I overensstemmelse med varslet, gis Statoil nå følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 8 om interne krav, § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og § 13 om arbeidsprosesser samt aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, § 27 om kritiske aktiviteter og § 30 om sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter pålegges Statoil å:

  • gjennomgå, risikovurdere og oppdatere arbeidsprosesser for drift av brønnene og prosessanlegget på Oseberg Feltsenter, jf. rapportens kapittel 6.1.2 og 6.1.3.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.3.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


Journal 2013/832

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77