Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gransking av personskade på Goliat

Ptil har gitt Eni Norge (Eni) pålegg etter granskingen av hendelsen med alvorlig personskade på Goliatfeltet 25. juni 2016.


Den 25. juni 2016 ble en dekksoperatør alvorlig skadet på Goliat-innretningen i Barentshavet.

Ptils gransking av hendelsen identifiserte flere alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av funnene i granskingen ga Ptil operatørselskapet Eni Norge varsel om pålegg.

Les: Varsel om pålegg etter gransking av personskade på Goliat

I overensstemmelse med varslet, har Ptil gitt Eni Norge følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør rammeforskriften § 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, styringsforskriften § 15 om informasjon og styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, pålegges Eni Norge AS å:

  1. Systematisk kartlegge og gjennomgå alt løfteutstyr og vinsjer som inngår i materialhåndteringen om bord og vurdere tiltak for videre bruk, eventuelt stans i bruk av dette utstyret.
  2. Presentere en forpliktende og tidfestet plan med frist for gjennomføring av tiltak etter funn fra gjennomgangen.
  3. Presentere en plan for hvordan mangler ved design på losseslangen med hensyn til vridning planlegges permanent løst, samt beskrive risikoreduserende tiltak inntil en permanent løsning er på plass.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 13.2.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

.

Forklaring av omgrepa "pålegg" og "varsel om pålegg"
Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77