Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gransking av stabilitetshendelsen på Floatel Superior 7. november 2012

Ptil har gitt Floatel International AB pålegg etter granskingen av stabilitetshendelsen på den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior 7. november 2012.


Natten mellom 6. og 7. november 2012 forårsaket et løst anker åtte hull i skroget, vannfylling av to tanker og krengning på ca. 5,8° på Floatel Superior. Innretningen lå da på Njord-feltet i Norskehavet.

Ptil besluttet å sette i verk gransking av hendelsen. På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen ga Ptil selskapet Floatel International AB varsel om pålegg.

Les mer: Varsel om pålegg etter gransking av stabilitetshendelsen på Floatel Superior 7. november 2012

I samsvar med varselet, gis Floatel International nå følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 15 om informasjon, pålegges Floatel International å gjennomføre tiltak som sikrer identifisering, registrering og oppfølging av forhold som har betydning for sikkerheten.

Begrunnelsen for pålegget framgår av rapportens kapittel 5.1.9.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, pålegges Floatel International å finne ut hvilket vær Floatel Superior har vært utsatt for, analysere effekten på skroget av å ha operert Floatel Superior ut over designforutsetningene under transitt og hvilke konsekvenser det har for videre bruk av innretningen. Begrunnelsen for pålegget framgår av rapportens kapittel 3.2 og 5.1.8.

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, styringsforskriften § 22 om avviksbehandling jamfør rammeforskriften § 3 om bruk av maritimt regelvelverk pålegges Floatel International å gjøre en ny vurdering av samsvar med maritimt regelverk for konstruksjoner og maritime systemer. Begrunnelsen for pålegget er avvikene som er beskrevet i av rapportens kapittel 5.1, jamfør også kapittel 5.6.

Floatel International skal ta initiativ til et møte for å fremlegge planer og metodikk for å etterkomme påleggene. Møtet avholdes senest 15.5.2013.

Fristen for å etterkomme påleggene og gi tilbakemelding til Petroleumstilsynet settes til 15.9.2013.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før Ptil gir et pålegg, oversender Ptil som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i Ptils saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77