Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med Talisman Energy på Yme

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i desember 2009 tilsyn med forberedelse til drift, ferdigstilling, preservering og forberedelser til vedlikehold av Yme ved verft i Abu Dhabi. Vi har nå gitt operatøren Talisman Energy Norge AS (TENAS) pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet var spesielt rettet mot hvordan TENAS påser at Single Buoy Mooring (SBM) som entreprenør gjennomfører design og fabrikasjon i henhold til regelverkets krav innen disse områdene.

Det ble under tilsynet funnet flere avvik fra regelelverkets krav i tillegg til avvik fra selskapets egne styrende dokumenter og prosedyrer.

Lenke til tilsynsrapport og varsel om pålegg

I overensstemmelse med varselet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, aktivitetsforskriften § 22 om prosedyrer og kapittel IX om vedlikehold, pålegges Talisman Energy Norge AS å dokumentere at preservering av systemer og utstyr utføres i henhold til en felles og enhetlig prosedyre som ivaretar de stedsspesifikke forholdene,  jf. rapportens kapittel 5. Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.2.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/1503

,
E-post: |