Gå til hovedinnhold

Pålegg om å gjennomføre en helhetlig vurdering av evakueringsmidler

Ptil har gitt Odfjell Drilling AS (Odfjell) og Seadrill Management AS (Seadrill) pålegg om å gjennomføre en helhetlig vurdering av evakueringsmidler.


Ptil ga i april i år varsel om pålegg til 22 operatører og redere om å gjennomføre en helhetlig vurdering av evakueringsmidler og å etablere en tiltaksplan for å utbedre eventuelle mangler. Ptil mottok i juni svar fra selskapene, som samtlige bekreftet at en slik plan var utarbeidet. Dermed var det ikke grunnlag for å gi pålegg.

Les mer: Krav til helhetlig vurdering av evakueringsmidler - tilbakemelding angående varsel om pålegg

I etterkant er det gjennomført møter med et begrenset antall aktører for å følge opp de mottatte svarene. Blant annet har det vært møter med boreentreprenørene Odfjell og Seadrill.

Odfjell
I møtet med Odfjell kom det blant annet frem at selskapet ikke har vurdert fremdriften for hver enkel livbåt på hver av innretningene som det har ansvar for. Denne analysen er grunnleggende for å kunne vurdere om en livbåt kan regnes som tilgjengelig slik at det er samsvar med krav i aktivitetsforskrift § 68 bokstav d.

Seadrill
Etter møtet med Seadrill konkluderte vi med at de planlagte tiltakene framstår som utilstrekkelige for å få til helhetlig oversikt over saksområdet og sikre nødvendige tiltak før vintersesongen. Blant annet er framdrift og operasjonelle begrensninger for konvensjonelle båter ikke vurdert, og MOB-båter har ikke vært inkludert i vurderingen.

Ikke gjennomført
Med bakgrunn i dette er det Ptils vurdering at Odfjell og Seadrill ikke har gjennomført en helhetlig vurdering av evakueringsmidler, jf varsel om pålegg av 23.4.2010.

Ptil viser i denne sammenheng også til fortolkning av 26.5.2010, Evakuering og evakueringsmidler – utfyllende informasjon om regelverket. Dokumentet gir utfyllende informasjon om tolkning av tilgjengelige livbåter og håndtering av situasjoner der livbåt eller livbåtseter er utilgjengelige.

Les mer: Evakuering og evakueringsmidler – utfyllende informasjon om regelverket

Med bakgrunn i dette, og i overensstemmelse med varslede pålegg, har vi gitt følgende pålegg:

Pålegg til Odfjell:

”Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, rammeforskriftens § 8 om forsvarlig virksomhet og rammeforskriftens § 17 første ledd om generelle krav til materiale og opplysninger, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Odfjell Drilling:

1. Med bakgrunn i informasjon fra prosjektarbeid i OLF og NR samt Norsok R-002, å gjennomføre en dokumentert helhetlig vurdering av mulighetene for evakuering fra egne innretninger målt opp mot regelverkskrav og sett i lys av den informasjon og viten som er kommet frem i de nevnte prosjektene, herunder en analyse av fremdrift for hver livbåt på hver innretning som Odfjell har ansvar for.

2. Etablere en tidfestet plan med tiltak for utbedring av forhold fremkommet i pkt.1. som ikke er i samsvar med regelverkets krav.

Tiltaksplan med nødvendige kompenserende tiltak skal være slik at den ansvarlige er i samsvar med de nevnte regelverkskravene til evakuering før kommende vintersesong, og sikre at kravene til at personellet på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til enhver tid og under alle forhold, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.8.2010. Vi skal ha ha melding når pålegget er etterkommet.”

Pålegg til Seadrill:

"Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, rammeforskriftens § 8 om forsvarlig virksomhet og rammeforskriftens § 17 første ledd om generelle krav til materiale og opplysninger, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Seadrill:

1. Med bakgrunn i informasjon fra prosjektarbeid i OLF og NR samt Norsok R-002, å gjennomføre en dokumentert helhetlig vurdering av mulighetene for evakuering fra egne innretninger målt opp mot regelverkskrav og sett i lys av den informasjon og viten som er kommet frem i de nevnte prosjektene.

2. Etablere en tidfestet plan med tiltak for utbedring av forhold fremkommet i pkt.1. som ikke er i samsvar med regelverkets krav.

Tiltaksplan med nødvendige kompenserende tiltak skal være slik at den ansvarlige er i samsvar med de nevnte regelverkskravene til evakuering før kommende vintersesong, og enhver tid og under alle forhold, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.8.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet."

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk forpliktende for mottakeren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064