Gå til hovedinnhold

Pålegg til BP etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Ula

Ptil har gitt operatørselskapet BP pålegg etter granskingen av hydrokarbonlekkasjen på Ulafeltet 12. september 2012. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket.


Den omfattende hydrokarbonlekkasjen på produksjonsinnretningen Ula P på Ulafeltet i sørlig del av Nordsjøen 12. september 2012 hadde potensiale for en storulykke, med risiko for tap av flere liv og betydelig materiell skade.

Ptils gransking av hendelsen har identifisert flere alvorlige brudd på regelverket. På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen, ga Ptil BP varsel om pålegg.

Les: Varsel om pålegg til BP etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Ula

I samsvar med varselet, gis BP nå følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegges BP å:

  • Gjennomgå BPs styringssystem for norsk sokkel med henblikk på å vurdere om det er tilstrekkelig for å identifisere og håndtere risiko, herunder vurdere hvorfor systemet ikke har vært egnet til å avdekke og håndtere avvik som er påvist i granskningen av lekkasjen på Ula, jf. rapportens kapittel 8. Frist for gjennomgang settes til 1.9.2013.
     
  • Vurdere om planlagte og iverksatte tiltak etter brannen på Valhall i 2011 og øvrige forbedringsaktiviteter er relevante og samlet sett tilstrekkelige i lys av de avvik som ble identifisert etter lekkasjen på Ula. Frist for gjennomgang settes til 1.9.2013.

Identifiserte tiltak for de to punkter ovenfor skal være iverksatt innen 31.12.2013. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før Ptil gir et pålegg, oversender Ptil som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i Ptils saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77