Gå til hovedinnhold

Pålegg til Hess – Valhall

Ptil har gitt Hess Norge as (Hess) pålegg etter at det i tilsyn med selskapets ivaretakelse av plikter som rettighetshaver i Valhall-utvinningstillatelsen ble identifisert alvorlige brudd på regelverket.


Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket at Hess's ivaretakelse av plikter som rettighetshaver ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Ptil identifiserte tre avvik knyttet til:

  • styringssystem
  • håndtering av risiko
  • dokumentasjonssystem

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til rolleavklaring.

På bakgrunn av dette ga Ptil 27.11.13 varsel om pålegg til Hess.

I overensstemmelse med varselet har Ptil gitt Hess følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegges Hess Norge AS å foreta en full gjennomgang av regelverkets krav til styring av virksomheten og å treffe tiltak for å tilfredsstille disse krav i egen virksomhet.

Milepel 1: Frist for identifisering av krav og utarbeiding av plan for korrektive tiltak settes til 25.1.2014.

Milepel 2: Frist for gjennomføring av tiltak settes til 1.5.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Journal 2013/795


 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77