Gå til hovedinnhold

Pålegg til Point Resources og Halliburton

​Vi har gitt Point Resources AS og Halliburton AS pålegg i forbindelse med vår gransking av løftehendelsen på Jotun B-innretningen 19. mai 2018.


Løftehendelsen 19. mai 2018 skjedde i forbindelse med løft av en boreriser (stigerør) på Jotun B-innretningen på Jotunfeltet i Nordsjøen, hvor Point Resources AS er operatør.

Hendelsen granskes av Ptil.

I forbindelse med granskingen har vi identifisert alvorlige mangler ved systemer og prosesser og derav brudd på regelverket.

På bakgrunn av våre funn varslet vi pålegg til Point Resources AS og Halliburton AS.

Les: Varsel om pålegg til Point Resources og Halliburton (3.7.2018)

I overensstemmelse med varselet har vi nå gitt Point Resources og Halliburton følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Point Resources AS (og Halliburton) følgende:

  • Gjennomføre en umiddelbar og systematisk kartlegging av barrierefunksjoner for løft i boremodulen. Kartleggingen skal dekke ytelseskrav som skal legges til grunn slik at barrierenes funksjoner blir ivaretatt, jf styringsforskriften (sf.) § 5 om barrierer.
  • Sørge for at de definerte barrierene blir klassifisert med hensyn til konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil, jf. aktivitetsforskriften § 46 om klassifisering.
  • I tiden før gjennomført kartlegging av barrierefunksjoner vurdere kompenserende tiltak for bruk av boreanlegg, jf. sf. § 22 om avviksbehandling, tredje ledd
  • Entydig definere ansvar og myndighet og utarbeide nødvendige styrende dokumenter for bruk og oppfølging av operasjoner og utstyr knyttet til bruk av boremodulen, jf. sf. § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet

Fristen for å etterkomme pålegget er 10. august 2018.

Granskingen av løftehendelsen pågår fremdeles og vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no. Målet med granskingen vår er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

 

Hva er forskjellen på et "pålegg" og et "varsel om pålegg"?

Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77