Gå til hovedinnhold

Pålegg til Prosafe

Petroleumstilsynet har gitt Prosafe pålegg om å gjennomgå selskapets system behandling av avvik.


Ptil førte i dagene 19.–21.9.2016 tilsyn med Safe Scandinavia. Hensikten med tilsynet var blant annet å følge opp hvordan Prosafe hadde håndtert avvik som ble påvist i tilsyn i september 2015. Flere av disse avvikene viste seg ikke å være fulgt opp av selskapet. Ptil ser på dette som et alvorlig brudd på regelverkets krav til oppfølging og avviksbehandling.

Med bakgrunn i dette ga Ptil 29.8.2016 varsel om pålegg.

I overensstemmelse med varslet har Ptil gitt Prosafe følgende pålegg:

"Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf styringsforskriften § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegger vi Prosafe AS å gjennomgå selskapets system for oppfølging av identifiserte avvik, slik at avvikene korrigeres, årsakene kartlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen. Effekten av tiltakene skal evalueres.
 
Frist for å etterkomme pålegget settes til 15. januar 2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet."
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.