Gå til hovedinnhold

Pålegg til Shell etter tilsyn med helhetlig kjemikaliestyring

Ptil førte i perioden 13.-15.10.2010 tilsyn med A/S Norske Shells (Shell) systemer for helhetlig kjemikaliestyring på Draugen og Nyhamna. Vi har nå gitt Shell pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet avdekket svakheter i Shells systemer for oppfølging av kjemisk arbeidsmiljø i forhold til regelverkets krav.

Det ble identifisert følgende avvik fra regelverket:

  • Kartlegging og risikovurdering av kjemikalieeksponering var mangelfull og ga ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for forbedringstiltak
  • Plikt til å substituere kjemikalier på grunnlag av helserisiko var ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad
  • Krav til HMS-relatert kjemikalieinformasjon var ikke tilstrekkelig ivaretatt

På grunnlag av dette ga Ptil selskapet varsel om pålegg.

Les mer: Varsel om pålegg etter tilsyn med kjemikaliestyring – Shell

Ptil har ikke mottatt tilbakemelding til varselet.

I overensstemmelse med varslet gis Shell følgende pålegg:
Med hjemmel i styringsforskriftens § 18 om analyse av arbeidsmiljøet og § 11 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier, samt aktivitetsforskriftens § 36 om kjemisk helsefare og teknisk og operasjonell forskrift § 48 tredje ledd, jf rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Shell å:

Gjennomgå sitt system for styring av kjemisk helserisiko med sikte på forbedring av praksis for kartlegging og risikovurdering slik at det framskaffes et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for forebyggende tiltak.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.8.2011. Vi skal ha melding når pålegget er
etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77