Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter tilsyn med Heimdal HMP

Ptil (Petroleumstilsynet) har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) pålegg etter at det i tilsyn med Heimdal HMP ble identifisert alvorlige brudd på regelverket.


Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket av Statoil's styring og ledelse av beredskap på Heimdal HMP ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • risikoanalyse
  • total risiko- og beredskapsanalyse
  • informasjon om resultater fra analyser til personell om bord
  • avbemanningsprosedyre
  • stedfortrederrollen
  • lastkart for MOB-båt operasjoner
  • intern kommunikasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • dokumentasjon av modultreninger
  • samtrening mellom relevant personell ved bruk av MOB-båt
  • sikkerhetsskilting og merking

På grunnlag av dette ga Ptil 19.12.2013 varsel om pålegg til Statoil.

Med bakgrunn i varselet har Ptil gitt Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, pålegges Statoil ASA å etablere avbemanningsprosedyre for Heimdal HMP ved ekstremvær som overskrider 100 års nivå, jf. rapportens kapittel 5.1.4.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 10.1. 2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Journal 2013/919

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77