Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter tilsyn på Oseberg Sør

Ptil har gitt Statoil pålegg etter at det i tilsyn med barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektro i perioden 28.8. – 30.8.2013 ble identifisert alvorlige brudd på regelverket.


Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket at Statoils styring og oppfølging av barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektro ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Aktiviteten ble gjennomført som en stikkprøvekontroll på tilfeldig utvalgt utstyr og dokumentasjon.

Ptil identifiserte fire avvik under tilsynet knyttet til:

  • Drivenhet for brannpumper
  • Strategier og prinsipper for utforming og bruk av barrierer
  • Brann og gassdeteksjon
  • Rømningsveier fra rom for høyspenningsinstallasjoner

På grunnlag av dette ga Ptil 25.10.201 varsel om pålegg til Statoil.

I overensstemmelse med varselet har Ptil gitt Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. innretningsforskriften § 38 om nødkraft og nødbelysning, jf. innretningsforskriften § 82(2) om ikrafttredelse, jf. forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer i petroleumsvirksomheten § 24 om nødkraftsystemer pålegges Statoil å ivareta driftsfunksjon til drivenhet slik at de kan levere tilstrekkelig krafttilførsel i nødvendig tid til brannpumpene, jf. rapportens kapittel 5.1.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.3.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


Journal 2013/767

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064