Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil – Gullfaks C

Ptil førte i oktober tilsyn med Statoils planlegging av brønn 34/10-C-06A. Vi har nå gitt selskapet pålegg som tidligere varslet.


Tilsynet, som ble gjennomført i perioden 8. - 15.10.2010, identifiserte en rekke avvik i forhold til regelverket.

Ptils konklusjon etter tilsynet var at planlegging av bore- og kompletteringsoperasjonen i brønn C-06A ble gjennomført med alvorlige og gjennomgående mangler. Disse var knyttet til sentrale forhold som styring av risiko og endringskontroll, erfaringsoverføring og bruk av kompetanse, kjennskap til- og etterlevelse av styrende dokumenter og dokumentering av beslutninger.

Alvorlige mangler
Samlet sett er det Ptils konklusjon at det er påvist alvorlige mangler ved Statoils planlegging av denne brønnen på Gullfaks, og ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktivitetene ble gjennomført på en forsvarlig måte.

På grunnlag av dette ga Ptil selskapet varsel om pålegg.

Les mer: Varsel om pålegg til Statoil - Gullfaks C

I overensstemmelse med varslet gis Statoil følgende pålegg:
Med hjemmel i forskrift om styring i petroleumsvirksomheten(styringsforskriften)§§ 8 om Beslutningsunderlag og beslutningskriterier, 10 om Arbeidsprosesser, 21 om Oppfølging og 22 om Forbedring, jamfør Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften)§ 58, pålegges Statoil Petroleum a.s. følgende:

  1. å gjennomgå og vurdere etterlevelse av de arbeidsprosessene som er etablert for å sikre kvalitet og robusthet i brønntilvirkningsprosessen på Gullfaks. Arbeidet skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ikke ble fanget opp underveis i arbeidet. Nødvendige forbedringstiltak knyttet til arbeidsprosessene og bruken av dem skal identifiseres og iverksettes.
  2. å gjennomføre en uavhengig vurdering av hvorfor iverksatte tiltak etter tidligere hendelser, blant annet gassutblåsningen på Snorre A i 2004 med lignende årsaksforhold, ikke har hatt ønsket effekt på Gullfaks. Basert på resultatet av dette arbeidet skal selskapet vurdere behov for og iverksette nye og tilpassede forbedringstiltak på Gullfaks.
  3. å vurdere resultat av det arbeidet som gjøres under pkt 1 og 2 – og på bakgrunn av dette iverksette tiltak i resten av selskapet.
  4. å utarbeide en forpliktende plan for hvordan dette arbeidet skal iverksettes og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil.

Frist for å etterkomme pålegget settes til:
- punkt 1  -  1.1.2011
- punkt 2 og 3   -  1.7.2011
- punkt 4   -  10.12.2010

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064