Gå til hovedinnhold

Pålegg til Transocean

Vi har gitt pålegg til Transocean Offshore Ltd (Transocean) etter tilsyn med styring av beredskap og logistikk på Transocean Spitsbergen.


I perioden 29. januar til 2. februar 2018 førte vi tilsyn med Transocean og selskapets styring av beredskap og logistikk på den flyttbare boreinnretningen Transocean Spitsbergen.

Tilsynet identifiserte flere brudd på regelverket innenfor fagområdene beredskap og logistikk.

Flere av avvikene gjelder forhold som er framkommet i tilsyn mot andre av Transoceans innretninger.

På bakgrunn av funnene i tilsynet varslet vi Transocean om pålegg: Varsel om pålegg til Transocean (14.3.2018)

I overensstemmelse med varselet har vi nå gitt Transocean følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling, pålegges Transocean å iverksette følgende tiltak:
 

  1. Gjennomgå selskapets styringssystem med tilhørende arbeidsprosesser som skal sikre korrigering av tekniske, operasjonelle og organisatoriske feil og mangler. Arbeidet skal inkludere en vurdering av hvorfor observasjoner fra tilsyn innen logistikk og beredskap på andre Transoceaninnretninger ikke er blitt identifisert og korrigert på Transocean Spitsbergen.
  2. Gjennomføre tiltak som skal sikre at resultater og læring som følge av pålegget omfatter alle innretninger under Transocean sitt ansvarsområde i Norge.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes oss innen 11.4.2018. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.

Hva er forskjellen på "pålegg" og "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77