Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Eni Norge etter tilsyn med el-sikkerhet på Goliat

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Eni Norge (Eni) varsel om pålegg etter tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene på Goliat FPSO. Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO gjenopptas.


I perioden 19.-28.9.17 førte Petroleumstilsynet tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni Norge om bord på Goliat FPSO. Tilsynet ble fulgt opp med et møte mellom Eni Norge og Ptil 4.10.2017.

Det ble under tilsynet påvist, ved stikkprøver i rapporter etter Ex-inspeksjon av elektriske motorer med tilhørende nødstopparrangement, høy feilrate knyttet til utstyrets Ex-integritet. Dette omfattet også utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Under møtet 4. oktober fremkom det at Eni i etterkant av tilsynet hadde gjennomgått alle inspeksjonsrapportene tilhørende aktuelt utstyr. Eni fremla at den totale feilraten på aktuelt utstyr etter reparasjon i forbindelse med inspeksjon, var 38 prosent. Det fremkom videre at 3,5 prosent av disse representerte alvorlige feil utfra Enis egen vurdering. Ptil anser disse feilratene til å være høye. Eni informerte på møtet at de til nå hadde undersøkt cirka 50 prosent av Ex-motorene. Det er derfor uklart hva som er tilstanden på ikke-inspiserte Ex-motorer.   

Dette er avvik fra innretningsforskriften § 10a om tennkildekontroll, jf. innretningsforskriften § 78 om ATEX, jf. forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område (ATEX-forskriften).

Vi anser avviket som alvorlig og varsler med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør innretningsforskriften § 10a om tennkildekontroll, jamfør innretningsforskriften § 78 om ATEX, pålegger vi Eni Norge å:

  • Fullføre den systematiske kartleggingen av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i Ex-utførelse.
  • På basis av kartleggingen skal det iverksettes nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde.

Ovenstående aktiviteter skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO gjenopptas.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen fredag 6. oktober 2017 klokken 13.00.

Vi ber om at brevet blir gjort kjent for arbeidstakerne, deriblant verneombudene.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming 
kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064