Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Point Resources og Halliburton

I forbindelse med vår gransking av løftehendelsen med fallende gjenstand på Jotun B-innretningen 19. mai 2018, har vi identifisert brudd på regelverket. Vi har derfor varslet Point Resources AS og Halliburton AS om pålegg.


Løftehendelsen 19. mai 2018 skjedde i forbindelse med løft av en boreriser (stigerør) på Jotun B-innretningen på Jotunfeltet i Nordsjøen, hvor Point Resources AS er operatør. Stigerøret skal ha løsnet fra løfteanordningen og falt åtte meter ned. Vekten på stigerøret er oppgitt til 15 tonn. Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Som et ledd i granskingen, var vi i perioden 24. til 27. mai på innretningen og senere i oppfølgingsmøter på land. Vi har i den forbindelse identifisert alvorlige mangler ved systemer og prosesser knyttet til den modulære boreinnretningen.

Manglene gjelder:

 • Manglende oppfyllelse av krav i vedlikeholdsbestemmelsene i aktivitetsforskriften.
 • Barrierer for funksjonene i forbindelse med håndteringen av løftet var ikke definert eller klassifisert.
 • Løftefunksjoner og løfteutstyr manglet ytelseskrav.
 • Selskapene kunne ikke fremvise dokumentasjon på hvordan løfteutstyret involvert i hendelsen ble omkategorisert fra løfteutstyr til borerelatert utstyr.
 • Teknisk og operasjonell ansvarsfordeling for vedlikeholdsansvar på involvert løfteutstyr var fraværende
 • Personell involvert i hendelsen manglet tilstrekkelig opplæring på løfteutstyret som ble brukt under hendelsen.

Vi varsler derfor følgende pålegg til både Point Resources og Halliburton:

Varsel om pålegg
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak pålegger vi Point Resources AS (og Halliburton) følgende:

 • Gjennomføre en umiddelbar og systematisk kartlegging av barrierefunksjoner for løft i boremodulen. Kartleggingen skal dekke ytelseskrav som skal legges til grunn slik at barrierenes funksjoner blir ivaretatt, jf styringsforskriften (sf.) § 5 om barrierer.
   
 • Sørge for at de definerte barrierene blir klassifisert med hensyn til konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil, jf. aktivitetsforskriften § 46 om klassifisering.
   
 • I tiden før gjennomført kartlegging av barrierefunksjoner vurdere kompenserende tiltak for bruk av boreanlegg, jf. sf. § 22 om avviksbehandling, tredje ledd
   
 • Entydig definere ansvar og myndighet og utarbeide nødvendige styrende dokumenter for bruk og oppfølging av operasjoner og utstyr knyttet til bruk av boremodulen, jf. sf. § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet

Fristen for å etterkomme pålegget er 10. august 2018.

Granskingen av løftehendelsen pågår fremdeles og vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no. Målet med granskingen vår er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.
 

Hva er forskjellen på et "pålegg" og et "varsel om pålegg"?

Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77