Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Rowan Norway

Vi har ført tilsyn med Rowan Norway og den flyttbare boreinnretningen Rowan Stavanger. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket, og vi har nå varslet selskapet om pålegg.


I dagene 17. til 20. oktober 2017 førte vi tilsyn med Rowan Norway (Rowan). Tilsynet var rettet mot beredskap og vedlikeholdsstyring på den flyttbare boreinnretningen Rowan Stavanger.

Rowan Stavanger er en oppjekkbar innretning av klasse KFELS N, levert i 2011 av Keppel FELS Shipyard i Singapore. Innretningen opereres av Rowan. Ptil ga samsvarsuttalelse til Rowan Stavanger i 2012.

Rowan Stavanger har i lengre tid ligget i opplag, men er nå i drift igjen. Målet med dette tilsynet var å verifisere at regelverkskravene relatert til styring av beredskap og vedlikehold ble fulgt opp. I tillegg fulgte vi opp funn i tidligere tilsynsaktiviteter mot Rowan innenfor styring av beredskap og vedlikehold og til Rowans nye system for vedlikeholdsstyring.

Tilsynet vårt identifiserte flere avvik og forbedringspunkt, både innenfor beredskap og vedlikeholdsstyring.

Avviket innenfor vedlikeholdsstyring var knyttet til feil og mangler ved vedlikeholdsstyringssystemet.

Dette innebærer et alvorlig brudd på regelverket, og vi har derfor varslet Rowan følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringforskriften § 21 om oppfølging, aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse, § 22 om opplæring og §§ 45-49 om vedlikehold, pålegges Rowan Norway Ltd å iverksette følgende tiltak:

  • Gjennomgå vedlikeholdsstyringssystemet, inkludert kompetanse og opplæring i bruken av dette slik at dette ivaretar regelverkets krav. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet ikke er blitt identifisert og fulgt opp.
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det for alle innretninger under Rowan Norway Ltds ansvarsområde i Norge, planlegges og utføres nødvendig opplæring og vedlikehold i henhold til regelverkets krav. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil innen 27.11.2017 sammen med tilbakemeldingen på tilsynsrapporten.

Før innretninger, som per nå ikke er i operasjon på norsk kontinentalsokkel, tas i bruk på norsk sokkel må Rowan sikre at de kan drives forsvarlig jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger jf. rapportens avsnitt 5.2

Frist for å etterkomme påleggets settes til 11.12.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.