Gå til hovedinnhold

RNNP 2012: Næringen må ta grep

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012 viser god utvikling på mange områder, men gir også grunn til uro. Bedre styring av storulykkerisiko og bedre barrierestyring er oppgaver petroleumsnæringen nå må ta tak i.


Ptils årlige kartlegging av risikobildet i petroleumsvirksomheten - RNNP - viser at mange indikatorer går riktig vei og viser kontinuerlig forbedring.

Men det er også skjær i sjøen, understreker fungerende direktør for Ptil Finn Carlsen.

Spesielt urovekkende er det at den viktige storulykkeindikatoren nå beveger seg i feil retning. Det gjelder spesielt for flyttbare innretninger, men også for produksjonsinnretninger er det en negativ utvikling.

- Det skjedde ingen storulykker i norsk petroleumsvirksomhet i 2012, men vi hadde flere alvorlige hendelser, og flere av dem med klart storulykkepotensial. Dette er hendelser som under marginalt endrete omstendigheter kunne ha utviklet seg til en storulykke.

Storulykkepotensial
Alvorlige hendelser som gasslekkasjen Heimdal, olje- og gasslekkasjen på Ula, konstruksjonsskadene på Yme-innretningen og stabilitetshendelsene på de to flyttbare innretningene Scarabeo 8 og Floatel Superior bidro til å snu totalindikatoren i negativ retning.

- Vi har hatt få hendelser, men flere av hendelsene vi har hatt, har vært alvorlige. Én alvorlig hendelse kan utløse en katastrofe, sier Carlsen.

Totalindikatoren bør vise en kontinuerlig positiv trend for å være i tråd med Stortingets målsetting om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innen HMS. Budskapet til næringen er derfor klart.

- Risikostyringen må bli bedre. Næringen må gi mer oppmerksomhet til håndtering av risiko knyttet til storulykker.

- Storulykker er hendelser som kjennetegnes med at det er lav sannsynlighet for at de inntreffer, men med stor potensiell konsekvens dersom det skjer. Selv om sannsynligheten er lav for at en slik hendelse skje, må vi planlegge for at det usannsynlige kan skje, og ikke beregne eller vurdere oss vekk fra problemet.

- Risikostyringen må bli bedre for hindre at storulykker oppstår. Næringen må snu denne utviklingen nå, sier tilsynsdirektøren.

Barrierer bekymrer
Også når det gjelder barrierestyring kreves det et krafttak i næringen, varsler Carlsen.

Barriereindikatorene viser at det er til dels store nivåforskjeller mellom innretningene på norsk sokkel, ikke bare i 2012, men også for de siste ti år. Flere innretninger har relativt sett dårlige resultater for enkelte barrieresystemer.

Med det fokuset som bransjen den siste tiden har hatt på forebygging av storulykker, forventer Ptil større forbedringer på dette området enn det dataene fra de senere årene viser.

- De tallene vi ser i RNNP knyttet til barrierer, er ikke gode nok. Her er det snakk om sikkerhetskritiske barrierer som ikke lever opp til anerkjente ytelseskriterier. Selskapene sitter med med informasjon om at de har barrierer som ikke fungerer som de skal, uten at de gjør noe med det. Slik kan vi ikke ha det. Her må selskapene skjøtte sin plikt, sier Carlsen.

Utfordringene med barrierestyring gjelder også de åtte petroleumslandanleggene på land.

Hydrokarbonlekkasjer
Når det gjelder antall hydrokarbonlekkasjer fortsetter den positive utviklingen, viser RNNP. I 2012 var det seks hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel. Det har aldri vært registrert lavere tall.

- Utviklingen er gledelig. Her har næringen – etter påtrykk fra Ptil – etablert klare reduksjonsmål og jobbet målrettet for å nå dette. Dette er fruktene av langvarig, kontinuerlig innsats. Etter flere år med jevn reduksjon, er vi nå nede på et historisk lavt nivå. Dette er et tydelig eksempel på at de områdene næringen gir prioritet og oppmerksomhet, der blir det forbedringer, sier Carlsen.

- Det er svært viktig å fortsette trenden med kontinuerlig forbedring, understreker Carlsen.

ANDRE NØKKELPUNKTER FRA RNNP 2012:

Ingen dødsulykker – positiv utvikling for personskader
Alvorlige personskader har vist en positiv utvikling de senere årene. Skadefrekvensen er nå 0,51 alvorlige personskader per million arbeidstimer for hele sokkelen.

Det var ingen dødsulykker i petroleumsvirksomheten i 2012.

Brønnkontrollhendelser øker
Antall brønnkontrollhendelser viste en liten økning, med 16 hendelser 2012 mot 13 i 2011. Elleve av disse hendelsene var i laveste risikokategori, mens en hendelse var i nest laveste kategori. Økningen i 2012 kom innenfor leteboring.

Ingen lekkasjer fra stigerør
I 2012 var det ingen lekkasjer fra stigerør innenfor sikkerhetssonen til bemannede innretninger.

Færre skip på kollisjonskurs
Antall skip på kollisjonskurs viser en betydelig reduksjon og nivået i 2012 er signifikant lavere enn gjennomsnittet i perioden 2005 til 2011.

Positivt for helikopterhendelser
Indikatoren som reflekterer de mest alvorlige helikopterhendelsene viser en positiv utvikling fra 2011 til 2012, noe som forsterker en positiv trend fra 2007.

Utfordringer innenfor vedlikeholdsstyring
Tallene fra 2009 til 2012 viser at flere aktører har utfordringer med hensyn til det å oppfylle regelverkskravene til vedlikeholdsstyring. Flyttbare innretninger har de største utfordringene. Utfordringene er knyttet til merking og klassifisering av utstyr, til etterslep av forebyggende vedlikehold og til utestående korrigerende vedlikehold, inkludert sikkerhetskritisk vedlikehold.

Forventer mindre støy
Støyindikatoren viser en svak forbedring, men det kreves mer innsats på dette området. Næringen satte i 2011 - etter påtrykk fra Ptil - i gang et industriprosjekt for støyreduksjon i petroleumsvirksomheten. Ptil forventer at prosjektet vil gi forbedring av støyindikatoren over tid.

RISIKONIVÅ PÅ LAND
For de åtte landanleggene under Ptils myndighetsområde ble det i 2012 rapportert inn fire ikke-antente hydrokarbonlekkasjer, én antent lekkasje, tre små branner, to giftige utslipp, 24 fallende gjenstander og en ulykke med bil/¬transportmidler.

Antall ikke antente hydrokarbonlekkasjer i 2012 er lavere enn i 2011 (åtte lekkasjer), og betydelig lavere enn i forhold til 2008 (21 lekkasjer).

Flere personskader
Det ble i 2012 innrapportert sju alvorlige personskader som oppfyller kriteriene for alvorlig personskade. Tilsvarende tall for 2011 var tre. Sammenligner vi nivået i 2012 med nivåene i hele perioden fra 2006, ser vi allikevel at 2012 er nest beste år i hele perioden.

Den totale skadefrekvensen for landanleggene har hatt en økning, fra 0,3 alvorlige personskader per million arbeidstimer i 2011 til 0,6 i 2012.
 

Barrierestyring må bli bedre
Data relatert til barrierer mot storulykker viser stor variasjoner mellom anleggene. Enkelte barrierefunksjoner har en feilfrekvens som er over forventet verdi på flere anlegg. Det er viktig at industrien følger opp barrierenes ytelse på en god måte slik at svakheter avdekkes og følges opp.