Gå til hovedinnhold

RNNP 2016: Alvorlige hendelser bekymrer

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2016 viser økning i alvorlige hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser. Storulykkeindikatoren ligger fortsatt på et for høyt nivå.Ptils årlige kartlegging av risikobildet i petroleumsvirksomheten inneholder flere lyspunkt, blant annet positiv utvikling når det gjelder alvorlige personskader.

Likevel er det viktige funn i RNNP 2016 som gjør Ptil-direktør Anne Myhrvold bekymret.

- RNNP-tallene viser at vi er på rett vei på noen områder, men jeg er bekymret over utviklingen på sentrale områder som for eksempel hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser, sier Myhrvold.

Storulykkeindikator bekymrer
Både hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser er viktige bidragsytere til utviklingen for totalindikatoren for storulykker, som for årene 2015 og 2016 ligger på et høyere nivå enn 2013-2014.

I 2014 var totalindikatoren på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet. I 2015 gikk storulykkeindikatoren i negativ retning. Årets RNNP-resultat viser at næringen ikke har klart å komme tilbake på nivå med 2014.

- Det er bekymringsfullt at storulykkeindikatoren for 2016 og 2015 er på et høyere nivå enn i 2013 og 2014.

- Vi har i løpet av de siste par årene hatt en rekke alvorlige hendelser i norsk petroleumsvirksomhet. Flere av disse kunne under marginalt endrete omstendigheter ha utviklet seg til en storulykke, sier Myhrvold.

Den alvorlige brønnkontrollhendelsen på Songa Endurance på Trollfeltet høsten 2016 er et av de største bidragene til storulykkeindikatoren.

Langsiktighet og kontinuitet
RNNP er et viktig verktøy for å måle utviklingen i risikonivået i petroleumsvirksomheten. Myhrvold ber næringen bruke RNNP-resultatene konstruktivt og målrettet i arbeidet med å redusere risiko og forbedre sikkerhetsnivået.

- Kravet er kontinuerlig forbedring, og da er det langsiktig og vedvarende oppmerksomhet som må til.

- Når næringen samler kreftene og prioriterer innsatsen på utvalgte områder, gir dette resultat. Vi har gode eksempel fra tidligere, hvor gode prosjekter har bidratt til å redusere hendelser innenfor viktige risikoområder. Vi ser positivt på bransjens fornyete innsats for å få ned antall hydrokarbonlekkasjer.

- Systematisk innsats gir resultater. Det er viktig å sikre kontinuitet i forbedringsarbeidet, sier Myhrvold.

- Det finnes i dag mange gode fora og møteplasser, og det er viktig at disse brukes, slik at det oppnås reell erfaringsutveksling og læring på tvers. Godt samarbeid, både på bransjenivå og mellom partene, bidrar til å styrke sikkerheten, understreker Myhrvold.

Ingen garanti
Myhrvold minner om at RNNP-kartleggingen bygger på historiske data, og at resultatene først og fremst sier noe om det som har vært, ikke om det som kommer.

- Gode resultater gir ingen garanti mot framtidige hendelser, sier Myhrvold, og peker på den tragiske helikopterulykken på Turøy i Hordaland i april i fjor, der 13 personer omkom. Ulykken skjedde dagen etter framleggingen av RNNP 2015, hvor positiv utvikling innenfor helikoptersikkerhet ble trukket fram.

Trenden skal snus
Ptils hovedtema for 2017 er Trenden skal snus. I løpet av året gjennomfører Ptil en rekke tilsyn og prosjekter rettet mot selskapenes arbeid innenfor områdene partssamarbeid, standardisering og robusthet.

- De to siste årene har vært preget av sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner. Vi har sett økende press mot grunnleggende deler av det norske sikkerhetsregimet. Målet med hovedtemaet er å snu denne utviklingen, og vi forventer konkrete resultater, sier Myhrvold.

Utvalgte resultater

Hydrokarbonlekkasjer
I 2016 ble det registrert 11 hydrokarbonlekkasjer større enn 0,1 kilo per sekund (kg/s). Dette er det høyeste antallet som er registrert siden 2011. Bidraget til totalindikatoren i 2016 er blant de høyeste i år uten lekkasjer over 10 kg/s. Det relativt sett høye risikobidraget i 2016 kommer av at man har seks hendelser i kategorien 1-10 kg/s hvor en lekkasje er i det øvre sjiktet med en rate på 8 kg/s.

Brønnkontrollhendelser
I 2016 ble det registrert 14 brønnkontrollhendelser, 12 i laveste risikokategori, én i middels kategori og én i kategori høy alvorlighet. Alle knyttet til produksjonsboring. Det var ingen brønnkontrollhendelser i forbindelse med leteboring i 2016. Antall brønnkontrollhendelser per 100 produksjonsbrønner i 2016 er på et relativt høyt nivå, sammenlignet med de siste fem årene og er den høyeste siden 2010, men ikke signifikant høyere. Den alvorlige brønnkontrollhendelsen på Songa Endurance på Trollfeltet høsten 2016 var et av de største bidragene til storulykkeindikatoren.

Personskader og ulykker offshore
Det var ingen dødsulykke innen Ptils myndighetsområde på sokkelen i 2016, men 29. april 2016 omkom 13 personer da et Super Puma-helikopter styrtet under flyging fra Gullfaks B til Flesland. Denne ulykken faller inn under Luftfartstilsynets myndighetsområde.

I 2016 ble det registrert 191 rapporteringspliktige personskader på norsk sokkel, 16 av disse ble klassifisert som alvorlige.

Skadefrekvensen i 2016 (0,46 per million arbeidstimer) er den laveste registrert i perioden. Frekvensen for alvorlige personskader i 2016 ligger under forventningsnivået sammenlignet med de ti foregående år. Det er spesielt på flyttbare innretninger det har vært en positiv utvikling fra 2015 til 2016.

Barrierer
Barriereindikatorene som benyttes i RNNP vurderer barrierenes tilgjengelighet basert på testdata fra næringen. For barriereelementene som omfattes av indikatorene så observeres det en positiv utvikling de senere år for barriereelementene som skårer dårligere enn bransjens krav. Dette kan tyde på at næringens innsats knyttet til barrierestyring de senere år, også gir resultater innen dette området.

RNNP-resultater fra landanleggene
Det var flere alvorlige enkelthendelser på landanleggene i 2016, inkludert hendelser som resulterte i alvorlige personskader. RNNP indikatorene for landanleggene viser at antall uantente hydrokarbonlekkasjer gikk ned fra 13 i 2015 til 9 i 2016. Frekvensen av alvorlige personskader i 2016 er på samme nivå som i 2015. De andre indikatorene ligger jevnt over på et stabilt nivå

Akutte utslipp
RNNP-tallene for akutte utslipp (RNNP-AU) publiseres 5. oktober.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77