Gå til hovedinnhold

Brannbelastning ved boring over innretning i «cantilevermodus»

Ny rapport evaluerer kunnskapsgrunnlaget om ulykkeslaster ved boring i «cantilevermodus».


Flere faste produksjonsinnretninger har de siste årene blitt prosjektert og konstruert uten eget boreanlegg. Boreoperasjoner er planlagt og utført med en oppjekkbar boreinnretning der boreanlegget med «cantilever» kan «skiddes» inn over et dertil tilpasset brønnhodeområde på den faste innretningen.

Dette åpner for at problemstillinger knyttet til ulykkeslaster på rigg som følge av brønnhendelser på den faste innretningen må analyseres, beskrives og håndteres av den aktuelle operatøren. Tilknyttet dette er også aktuelle problemstillinger omkring akseptkriterier, valgte design- og dimensjonerende ulykkeslaster for boreriggen med mer.

Problemstillingen er ytterligere aktualisert gjennom Montarahendelsen i Australia i 2009, som med all mulig tydelighet viste at brannbelastningen fra en stor brann på riggen i «cantilevermodus» relativt raskt kan føre til kollaps av boreanlegget. Dette kan igjen ha katastrofale konsekvenser for begge innretningene.

Petroleumstilsynet har erfart at dette er håndtert på ulik måte i industrien innenfor de prosjekter der dette er en aktuell problemstilling.

Med dette som bakgrunn, har Proactima AS, på oppdrag fra Ptil, gjennomført en studie av hvordan brannbelastning ved boring over innretning i «cantilevermodus» er håndtert i et utvalg feltutbygginger for å evaluere kunnskapsgrunnlaget omkring denne problemstillingen.

Arbeidet har bestått av gjennomgang av utvalgte risiko-, brann- og strukturresponsanalyser fra åtte feltutbygginger på norsk sokkel.

Resultat
En rekke spørsmål som var en del av bestillingen fra Ptil er diskutert i rapporten. Ser man alle de gjennomgåtte analysene under ett så har man et godt utgangspunkt for å forstå risikobildet ved denne utbyggingsløsningen, selv om hver analyse for seg kan sies å ha ulike svakheter. Imidlertid er det et fellestrekk at usikkerhet, robusthet og ALARP-tiltak i liten grad er behandlet.

Gjennomgangen viser at det er stor spredning i scenarier, analyser og generell tilnærming og forståelse av risikobildet. Dette viser at det er behov for både kunnskapsdeling i industrien og samarbeid på tvers av selskaper for å tette kunnskapshull i tilnærmingen til denne problemstillingen.

Kunnskapsinnhenting, læring og forbedring
Temaet som inngår i rapporten er viktig for næringen, og Ptil vil bruke resultatene i tilsynsarbeidet. Ptils fokus på dette har medført økt oppmerksomhet omkring problemstillingen, og vi forventer at industrien fortsetter å samarbeide om å videreutvikle kunnskapen innenfor dette området.