Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med risikoanalyser og krav til brannmotstand på Hammerfest LNG

Ptil gjennomførte 12.-15.6.2012 en tilsynsaktivitet knyttet til anvendelse og bruk av risikoanalyse, og brannbelastning og brannmotstand i prosessanlegget på Hammerfest LNG. Målet var å verifisere at Hammerfest NLG ivaretar kravene i regelverket relatert til barrierestyring.


Det ble spesielt lagt vekt på:

Resultat
Det er påvist et alvorlig brudd på regelverket knyttet til ytelse til trykkavlastningssystemet.

På bakgrunn av dette har Ptil varslet Statoil om følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf styringsforskriften § 5 – om barrierer, teknisk og operasjonell forskrift (tof) § 41 om bruk av landanlegg, og rammeforskriften § 23 om generelle krav til materiale og opplysning, pålegges Hammerfest LNG å fremlegge en forpliktende, tidfestet og detaljert plan som vil sikre at design og ytelse til trykkavlastningssystemet blir verifisert mot kravene til systemet, jf. rapportens kapittel 5.1.1. I planen skal tiltak som gir stor risikoreduksjon prioriteres.

Inntil forholdene er utbedret skal kompenserende tiltak iverksettes jf styringsforskriften § 22. Oversikt over disse skal oversendes Ptil innen frist som er gitt nedenfor.

Frist for å etterkomme pålegget, inkludert oversendelse av oversikt over kompenserende tiltak, settes til 13.9.2012. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Andre avvik
Det ble videre identifisert fire andre avvik fra regelverket, innen følgende områder:

Det ble også identifisert fem forbedringspunkter etter aktiviteten.

Brev til Statoil (pdf)
Tilsynsrapport, Hammerfest LNG (pdf)


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.