Gå til hovedinnhold

Rammeforskriften

Fortolkninger av krav i RAMMEforskriften

 

KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 2 Virkeområde

18/2/2003 BRØNNINTERVENSJONSFARTØY - HVILKET REGELVERK GJELDER?
11/7/2017 REGELVERKSANVENDELSE FOR INNRETNINGER SOM SKAL FRA BYGGEVERFT TIL FELT

 

§ 3 Anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs

19/12/2002 ANVENDELSE AV FORSKRIFTER OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS-REGELVERKET) PÅ FLYTTBARE INNRETNINGER - BRUK AV MARITIMT REGELVERK/NORMER
28/3/2003 HVA ER FLERBRUKSENHETER - HVILKET REGELVERK GJELDER?
3/7/2006 HVA FORSTÅS MED PROSESSUTSTYR I DENNE BESTEMMELSEN? HVILKET REGELVERK GJELDER?
16/2/2012 IKRAFTTREDELSE AV SJØFARTSDIREKTORATETS FORSKRIFTER

 

§ 6 Definisjoner

13/6/2007 ENTRING AV SIKKERHETSSONE MED FLOTELL

 

§ 7 Ansvar etter denne forskriften

6/10/2008 KRAVA TIL REGELVERKSKOMPETANSE

 

KAPITTEL II GRUNNLEGGENDE KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

§ 12 Organisasjon og kompetanse

6/10/2008 KRAVA TIL REGELVERKSKOMPETANSE

 

§ 14 Bruk av norsk språk

17/2/2003 NORSK SPRÅK NÅR MANGE UTLENDINGER OM BORD?
5/5/2004 NORSK SPRÅK OGSÅ FOR KORTERE OPPDRAG NÅR ARBEIDSSPRÅKET ER ENGELSK?

 

KAPITTEL III STYRING AV VIRKSOMHETEN

§ 18 Kvalifisering og oppfølging av andre deltakere

6/10/2008 KRAVA TIL REGELVERKSKOMPETANSE

 

KAPITTEL V MATERIALE OG OPPLYSNINGER

§ 23 Generelle krav til materiale og opplysninger

9/3/2015  BRUKEN AV ELDRE TEKNISKE KRAV

 

§ 24 Bruk av anerkjente normer

19/4/2002 SØKE UNNTAK FRA VEILEDNINGER?
11/4/2002 HVA MED REVISJONER AV NORSOK-STANDARDER FØR OPPDATERING AV REGELVERKET?

 

§ 25 Søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs

15/2/2005 SUT OG SØKNADER OM UNNTAK - OPERATØR ELLER ENTREPRENØR?

 

KAPITTEL VI SÆRREGLER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN TIL HAVS

§ 34 Felles arbeidsmiljøutvalg

17/3/2002 SKAL DET OPPRETTES LOKALE AMU FOR DRIFTSENHETER?
24/2/2005 KAN BEDRIFTEN KREVE STEDFORTREDER BRUKT I K-AMU?

 

§ 35 Det ansvarlige verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

27/5/2002 HAR HOVEDVERNEOMBUDET RETT TIL Å STANSE ARBEID?

 

§ 37 Den alminnelige arbeidstiden

13/11/2002 ARBEIDSTID, SKIFTORDNING OG DØGNET
14/1/2003 KURSING AV ANSATTE OG RETTEN TIL FRITID
12/2/2004 ARBEIDSTID, OVERTID, UTREISE - NOEN EKSEMPLER
15/3/2005 ARBEID PÅ LAND, SÅ UTREISE, SÅ ARBEID OFFSHORE - REGULERING AV SAMLET ARBEIDSTID?
3/7/2006 HMS-KOORDINATORERS FØRSTEHJELPSKURS - VANLIG ARBEIDSTID? OVERTID? HAR KOORDINATORER LEDENDE STILLINGER?
4/7/2006 ARBEID BÅDE SOM INNLEID OG SOM FAST ANSATT - HVORDAN REGNES ÅRSVERKET?
16/6/2009 HVORDAN BEREGNER VI OVERTIDEN?

 

§ 39 Arbeidsfrie perioder

27/1/2004      KAN EN ARBEIDE PÅ LAND I FRITIDEN MELLOM TO OPPHOLDSPERIODER?
12/2/2004 ARBEIDSTID, OVERTID, UTREISE - NOEN EKSEMPLER
11/2/2005 UTKALLING I FRIPERIODEN - FOR LITE HVILETID?
29/6/2005 KAN SYKMELDING MELLOM OPPHOLDSPERIODER REGNES SOM FRITID?
2/9/2005 SYKMELDT I PLANLAGT AVSPASERINGSPERIODE - FRITID ELLER ARBEID ETTER TREDELSREGELEN?
16/11/2005 ER EN DISPONIBEL PERIODE Å ANSE SOM ARBEIDSTID? HVA MED SYKMELDING I PERIODEN? HVA DA MED FRITID ETTER TREDELSREGELEN?
9/2/2006 NÅR STARTER OG SLUTTER OPPHOLDSPERIODEN? NÅR STARTER FRITIDEN? NÅR ER DET TRANSITT?

 

§ 41 Overtid

12/2/2004      ARBEIDSTID, OVERTID, UTREISE - NOEN EKSEMPLER
10/1/2005 NÅR ER VENTETID Å ANSE SOM OVERTID?
15/3/2005 HVOR LANG KAN VENTETIDEN VÆRE UTEN AT DET BETALES OVERTID?
25/4/2005 ER DET I STRID MED OVERTIDSREGLENE Å HOLDE HMS-MØTER ETTER ORDINÆR ARBEIDSTID?
16/6/2009 HVORDAN BEREGNER VI OVERTIDEN?
4/1/2012 HVORDAN FORSTÅ "EN PERIODE PÅ 52 UKER"?  
1/10/2015 OVERTIDSBEREGNING MED ARBEID TIL HAVS OG PÅ LAND

 

§ 42 Oppholdsperioder

17/3/2002 METNINGSPERIODER FOR DYKKERE
11/4/2002 PERSONELL FOR UTFØRING AV BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER
21/4/2002 DEKOMPRIMERING OG OPPHOLDSPERIODEN
2/4/2003 WHAT ABOUT PEOPLE WORKING ON VESSELS?
22/2/2005 FORLENGELSE AV OPPHOLDSPERIODEN VED TÅKE O.L. - MELDEPLIKT? ARBEIDSNEKT?
4/7/2006 FORLENGET OPPHOLDSPERIODE FOR Å OPPARBEIDE FRITID?
30/1/2015 OPPHOLDSPERIODE FOR DYKKERPERSONELL

 

§ 43 Nattarbeid

2/6/2014      

AVKLARING OM ARBEID I TIDSROMMET 0300-0700 FOR PERSONELL SOM HAR ORDINÆR ARBEIDSTID FRA 0700 TIL 1900

 

 

 

KAPITTEL IX AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 70 Unntak

19/4/2002 SØKE UNNTAK FRA VEILEDNINGER?
15/2/2005 SUT OG SØKNADER OM UNNTAK - OPERATØR ELLER ENTREPRENØR?