Gå til hovedinnhold

(TIL § 37) KURSING AV ANSATTE OG RETTEN TIL FRITID


14/1/2003 KURSING AV ANSATTE OG RETTEN TIL FRITID

 

SPØRSMÅL

Vi har noen spørsmål om kurs i friperioden:

1. Vil kurs være definert som arbeid for arbeidsgiver?

2. Vil kurstimer være definert som merarbeid eller overtid?

3. Kan en, ved årets slutt, kreve å få oppgjort alle timene en har brukt i løpet av året og få avspasering etter det?

 

SVAR

Spørsmål 1 og 2:

Pålagte kurs på land i friperioden blir å regne som arbeidstid. Denne arbeidstiden blir å regne som merarbeid.

I den grad de pålagte kursene innebærer at vedkommende må arbeide utover maksimalgrensene for den alminnelige arbeidstiden, jamfør rammeforskriften § 37, blir dette å regne som overtid.

 

Frivillige kurs i fritiden regnes ikke som arbeidstid. Arbeidslivets parter avtaler selv hvordan en skal forholde seg, eventuelt om og hvilken kompensasjon som skal gis.

 

Spørsmål 3:

Det er kun krav i regelverket om minimums avspasering mellom to oppholdsperioder, jamfør rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder tredje ledd. For øvrig stilles det ikke andre krav til avspasering enn at det i løpet av året eller på slutten av året må gis så mye avspasering at en ikke på årsbasis overskrider grensen for den alminnelige arbeidstiden og grensene for overtid, jamfør rammeforskriften § 37 om den alminnelige arbeidstiden og § 41 om overtid.