Gå til hovedinnhold

Alternative personelltransport- og evakueringsløsninger

Rapporten dokumenterer en studie relatert til alternative personelltransport- og evakueringsløsninger, det vil si overføring av personell med alternativer til helikopter for personelltransport i farvann utenfor eller i randsonen for helikopterrekkevidde.


Formålet med studien er å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for en bedre forståelse av alternative personelltransport- og evakueringsløsninger, og hvilke krav dette setter til løsningene for å oppnå visse tilgjengeligheter.

Studien innebærer å innhente kunnskap om oppdragets emner og identifisere risiko- og usikkerhetsfaktorer. Videre utredes egenskaper for et fartøy for å få best mulig tilgjengelighet for personelloverføring under de værforhold som er i de valgte områder. Tilgjengeligheten begrunnes, med tilhørende sensitiviteter.

Konkret viser studien at innenfor de antagelser og begrensninger som er gjort, er det realistisk å prosjektere et fartøy som gir en tilgjengelighet for personelloverføring på årsbasis på 91% (sesongvariasjon 82-99%) i Barentshavet og 83% (sesongvariasjon 64-99%) for Norskehavet. Forutsetninger, antagelser og sensitiviteter er diskutert i rapporten. Det er også gjort en fareidentifikasjon for denne typen operasjoner, som også er drøftet.