Gå til hovedinnhold

Brønnsikkerhet: Krevende hull i bakken

Brønner skal ikke bagatelliseres. Hver eneste av dem krever godt stell, ellers kan de lage trøbbel.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".

Fram til i dag er det boret mer enn 4 500 undersøkelses- og produksjonsbrønner på norsk sokkel. De har alle ulike navn og forskjellige mål, men én ting er felles: De er langt mer enn et vanlig hull i bakken.

I likhet med faste innretninger og annet utstyr i petroleumsvirksomheten, må brønner vedlikeholdes og overvåkes for å hindre at feil oppstår og hendelser skjer.

De mest kritiske komponentene består av ventiler, pakninger, gjengeforbindelser og tilsvarende utstyrskomponenter. Også de ytre barrierene som består av forankringen i de geologiske formasjonene, er av stor betydning for sikkerheten. Over tid utgjør også korrosjon og erosjon store utfordringer.

Overvåke og oppdage
I Norge kan vi vise til god historikk når det gjelder alvorlige ulykker som følge av lekkasje og svikt i brønner. Sjefingeniør Arne Mikael Enoksen i Ptil maner imidlertid til forsiktighet med å hvile på laurbærene:

- Samtidig med at antallet brønner på sokkelen øker, blir brønnene eldre. Industrien har en viktig jobb å gjøre. Det er en krevende oppgave å framskaff e og ta i bruk metoder og utstyr som effektivt kan overvåke brønnenes tilstand og oppdage lekkasjer og svikt tidligst mulig.

Enoksen forteller at Ptil i 2004 satte i gang et omfattende arbeid med å gjennomgå data fra mer enn 400 utvalgte brønner. Det kom fram at en høy andel av brønnene – 18 prosent – hadde utfordringer knyttet til lekkasjer og barrieresvikt.

- Omtrent samtidig med at arbeidet ble satt i gang, inntraff den svært alvorlige hendelsen på Snorre A- innretningen. Det dreide seg om en stor gassutstrømning fra havbunnen like under plattformen. Hendelsen viste med all tydelighet hvilke konsekvenser brønnlekkasjer kan gi, og ga et ekstra trøkk i dette arbeidet, sier Enoksen.

Brønnforum
Konfrontert med fakta fra Ptils gjennomgang, påtok industrien seg i 2007 å videreføre prosjektet med å opprette oversikt og kategorisere status for brønnene. Til nå er mer enn 1 700 brønner underlagt denne evalueringen. Resultatene fra arbeidet inngår også i Ptils årlige rapport Risikonivåi norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Enoksen er fornøyd med at industrien har etablert et eget forum – Well Integrity Forum (WIF).

- Vi deltar som observatør i WIF, der åtte sentrale driftsoperatører er representert. Forumet har jevnlige møter, og et viktig tema er å utvikle såkalte ”stopplyskriterier”. Dette innebærer å utvikle kriterier for å kategorisere mulige brønnproblemer etter karakter og alvorlighetsgrad, slik at korrigerende tiltak kan settes inn på riktig sted og til riktig tid.

Retningslinjer
Forumet tok også initiativ til at Oljeindustriens landsforening (OLF) nå har utarbeidet retningslinjer for brønnintegritet. Retningslinjene omhandler et bredt spekter av forhold som er viktige for å opprettholde brønnintegritet - som opplæring, erfaringsoverføring, barrierefilosofi og ”stopplyskriterier”.

- Med disse retningslinjene skulle industrien nå være mye bedre rustet til å møte utfordringen med å sikre at  brønnene er intakte til enhver tid, konstaterer Enoksen.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".