Gå til hovedinnhold

Operatørens ansvar for beredskap

Antallet mindre aktører har de siste årene økt betraktelig på norsk sokkel. Flere av dem har valgt nye måter å organisere virksomheten på. Denne artikkelen presiserer noen av de sentrale kravene som regulerer operatørens ansvar i forhold til beredskap.


Se også brevet "Krav til operatør" (Sendt til DNO i forbindelse med avslag på samtykke til leteboring, 2007)

De nye operatørselskapene er av ulik karakter. Felles for mange av dem er likevel at de har en relativt begrenset organisasjon, at de er operatører for utvinningstillatelser i tidlig fase og at de gjennomfører eller planlegger å gjennomføre leteboringsaktiviteter. 

Mange av dem bruker eller planlegger å bruke eksterne ressurser for å ivareta sentrale oppgaver, som for eksempel beredskap.

HMS-regelverket gir stor fleksibilitet, innenfor forskriftenes rammer, med hensyn til hvordan operatørene kan organisere virksomheten.

Operatøren skal ivareta hensynet til sikkerhet for personell, miljø og de økonomiske verdier innretninger og fartøy representerer, herunder driftstilgjengelighet. Videre er operatør ansvarlig for til enhver tid å opprettholde effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv eller personskade, forurensning eller stor materiell skade.

Organisasjon
Rammeforskriften stiller krav til at operatøren skal ha en organisasjon i Norge som på selvstendig grunnlag er i stand til å sikre at petroleumsvirksomheten gjennomføres i tråd med regelverket. Operatøren gis i regelverket stor frihet til å organisere virksomheten sin og til for eksempel å benytte eksterne ressurser for å utføre aktiviteter.

Det er operatøren som er ansvarlig for at virksomheten foregår på en forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende regelverk.

Vurdering
For å kunne vurdere om virksomheten er forsvarlig, må operatøren ha kompetanse til blant annet å:

Grenser
Operatør kan gjennom delegasjon av myndighet til eksterne leverandører gi disse reell og formell kompetanse til utføre en del oppgaver på vegne av seg. Men for at operatør skal kunne ivareta sitt ansvar må operatør selv, som et minimum, foreta vurderinger og beslutninger på strategisk nivå.

Det er altså en grense for hvor mye operatør kan overlate til leverandør å ivareta. Hvor denne går, kan variere noe fra selskap til selskap.

Tredjelinje beredskap blir ofte definert som saker på strategisk nivå, foretningsmessige avgjørelser, helhetsbilde, eier/styrenivå - og i tillegg kommunikasjonen av slike forhold til media. Dette gir en god pekepinn på hvilke oppgaver operatør selv må ivareta.

Operatøren skal også holde tilsynsmyndighetene løpende orientert om utviklingen, og om hvilke tiltak som planlegges satt i verk. For denne kommunikasjonen kan operatør gjennom delegasjon av myndighet til eksterne leverandører gi disse reell og formell kompetanse til å utføre en del oppgaver på vegne av operatør.

Dialog
Men også her er det en grense for hvor mye operatør kan overlate til leverandør å ivareta. For en del forhold på strategisk nivå, vil myndighetene ha behov for dialog og mulighet for direkte og rask avklaring på ansvarlig nivå hos operatør.

De forhold der myndighetene har behov for direkte kommunikasjon med ansvarlig nivå hos operatør, er langt på vei sammenfallende med de oppgavene som operatør selv, som et minimum, må ivareta.

Hvilke arbeidsoppgaver operatør kan overlate til leverandør, vil altså kunne variere. Et grunnleggende krav er likevel at operatør må organisere seg på en måte som ikke reduserer evnen til å oppfylle sitt ansvar etter regelverket, og som ikke reduserer Ptils mulighet til å føre tilsyn med etterlevelse av dette ansvaret.

I tillegg til ansvaret for til enhver tid å opprettholde effektiv beredskap, skal operatør påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i HMS-regelverket.

Påseplikt
Dette innebærer blant annet at operatør har en påseplikt overfor en leverandør av beredskapstjenester (andrelinje beredskapsorganisasjon).

En leverandør som leverer tjenester i forbindelse med petroleumsvirksomheten, så som beredskapstjenester, er et selvstendig pliktsubjekt etter petroleumsregelverket, jamfør rammeforskriften § 5.

Leverandørens ansvar vil imidlertid være begrenset til de oppgaver som hører under vedkommende ansvarsområde.

Ptil vil kunne føre tilsyn mot leverandøren gjennom operatøren for å se om denne er kvalifisert og om arbeidsoppgavene utføres på en forsvarlig måte.