Gå til hovedinnhold

Hydrokarbonlekkasjer og entreprenørenes rolle

Petroleumstilsynet samlet fredag forrige uke de viktigste aktørene innen design, bygging og modifikasjoner av prosessanlegg til et felles møte. Tema var entreprenørenes ansvar og rolle knyttet til risiko for hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel.


- Målet med møtet var å identifisere ansvarsområder knyttet til tekniske og organisatoriske barrierer, hvor også entreprenørene kan bidra til å redusere risikoen for storulykker, sier Semsudin Leto, tilsynskoordinator i Ptil.

Årsaker og tiltak
Hydrokarbonlekkasjer er en sentral bidragsyter til storulykkesrisiko i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil har derfor fått gjennomført en studie av årsaksforhold og tiltak knyttet til hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i regi av den årlige rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

Hensikten med møtet var å gjennomgå funn fra studien og for å diskutere utfordringer som i særlig grad er relevante for vedlikeholds- og modifikasjonsentreprenørene (V&M-entreprenører).

Utfordringer
Karbonlekkasjestudien peker ut fire utfordringer hvor entreprenørenes rolle ble diskutert:

Tema som ble særlig løftet fram i møtet var utfordringer knyttet til design, redesign og bygging av prosessanlegg. Forhold knyttet til relasjonen mellom entreprenør og operatør ble også diskutert.

Fra næringen presenterte Aibel og Aker Solutions erfaringer fra sin rolle i å forhindre hydrokarbonlekkasjer.

Erfaringsoverføring
Tilbakemeldinger fra entreprenørene viser behov for videre erfaringsoverføring. Ptil og entreprenørene vil derfor vurdere hva som er egnede fora for slik utveksling av erfaring.  Dette gjelder både erfaringsoverføring mellom de enkelte entreprenørselskapene, så vel som mellom operatørselskapene, som er brukerne av prosessanleggene, og engineeringmiljøene på land.