Gå til hovedinnhold

Likelydende brev: Innsamling av data til Risikonivå i petroleumsvirksomheten (RNNP)

Petroleumstilsynet ber alle selskap starte innrapportering av data fra andre halvår 2010 som inngår i Risikonivå i petroleumsvirksomheten (RNNP). Frist for innrapportering er 21. januar 2011.


Dette fremkommer i et likelydende brev sendt til relevante selskap på norsk sokkel og på landanlegg.

Aktivitetene i regi av RNNP tar sikte på å måle og forbedre HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. Innsamling av hendelsesindikatorer og barrieredata inngår som sentrale faktorer i denne kartleggingen.

Det er sendt separate brev til innrapportering fra norsk sokkel og fra landanlegg.

Lenker til likelydende brev (PDF):

Skjema for rapportering og detaljerte krav til selskapenes rapportering av ytelse av barrierer er publisert på www.ptil.no/rnnp

Om RNNP

RNNP-kartleggingen følger utviklingen i risikonivå ved hjelp av ulike metoder som, intervju med nøkkelinformanter, arbeidsseminarer, feltarbeid og annet hvert år også en stor spørreskjemaundersøkelse. Resultatene presenteres i årlige rapporter som publiseres i andre halvdel av april.

RNNP ble igangsatt i 1999/2000 for å utvikle og anvende et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

Arbeidet baserer seg på to metoder som skal utfylle hverandre:

  • Ved å beskrive indikatorer, såkalte definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) som er kritiske for sikkerhet og arbeidsmiljø, er det utviklet et sett måleverktøyer som sier noe om utviklingen av risikonivået på norsk sokkel.
  • I tillegg danner spørreskjemaundersøkelser, intervjuer, feltarbeid og andre studier grunnlag for samfunnsvitenskapelige analyser.

En rekke aktører fra industrien, partene, andre myndigheter og fagmiljøer er sentrale bidragsytere i RNNP.