Gå til hovedinnhold

Oppfølging av risikoutsatte grupper gir lavere sykefravær

Risikoen for å bli skadet, syk og støtes ut av arbeidslivet er ulikt fordelt. Bedre oppfølging av risikoutsatte grupper kan gi lavere sykefravær og hindre utstøtning.


Oppfølgingen av selskapenes arbeid med å forebygge arbeidsrelatert skade og sykdom er en del av Ptils hovedprioritering risikoutsatte grupper.
 

Ptils hovedprioriteringer i 2010.

Jevnt over er ansatte hos entreprenører og underleverandører mer eksponert for risiko og har flere risikofaktorer til stede i sitt arbeidsmiljø enn ansatte i operatørselskapene.

Til tross for at entreprenørgruppene har større risiko for å bli syke, er den systematiske oppfølgingen av risiko og sykdom som kan være knyttet til arbeid svakere enn for operatørgruppene.

I RNNPs spørreskjemaundersøkelse rapporterer ulike grupper arbeidstakere store forskjeller når det gjelder helseskade forårsaket av arbeidet. Oversikter over arbeidsbetinget sykdom bekrefter slike forskjeller.

Blant annet er det klart at arbeidstakere i ISO-fagene (isolasjon, stillas og overflatebehandling) har store utfordringer på dette området. Forpleiningen er også en gruppe som skiller seg ut med høyt sykefravær

Oppfølging
Mangelfull identifisering og oppfølging av risikoutsatte arbeidstakergrupper kan føre til sykefravær og utstøting.

I tilsyn har Ptil avdekket at styringselementer som skal bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er klart svakere hos entreprenører enn hos operatører.

Blant annet er risikoforhold for entreprenørgruppene mangelfullt kartlagt og vurdert. Selskapene og ledelsen har dermed ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi riktig opplæring om risikoforhold og for å utvikle tiltak for å forebygge sykdom og sykefravær. Manglende avklaringer av ansvar, mangel på kompetanse og begrenset tilgang til arbeidsstedene for å gjennomføre risikovurderinger er noen av dette bildet.

Kobling
Ptil ser samtidig at aktørene kan bli bedre til å koble arbeid med tilrettelegging og oppfølging av sykefravær med forebyggende arbeid rettet mot risikoutsatte grupper.

IA-arbeidet legges ofte til personalavdelinger, uten at det er tilstrekkelig kommunikasjon mellom personalavdeling og HMS-avdeling.

Det er også mange eksempler på at entreprenører og underleverandører ikke legger til rette for syke personer på landanlegg eller innretninger offshore. De ansatte får i stedet tilbud om tilrettelagt arbeid i andre deler av organisasjonen på land. Svakheten med en slik ordning er at viktig informasjon om mulige årsaker i arbeidsmiljøet ikke føres tilbake til arbeidsplassen, slik at det forebyggende arbeidet kan styrkes.

Rammebetingelser
Ulike rammebetingelser kan påvirke entreprenørers og underleverandørers muligheter til å drive både forebyggende arbeid og oppfølging av enkeltpersoner som er syke eller trenger tilrettelegging. Viktige rammebetingelser kan være kontraktsforhold, måten arbeidet er organisert på gjennom bruk av flere kontraktledd og kampanjearbeid, ressurs- og bemanningssituasjon og senge- og helikopterkapasitet.

Slike rammebetingelser kan gjøre det vanskelig for entreprenøren å tilrettelegge for enkeltpersoner. Ikke minst hvis konsekvensen er at det må sendes ut flere personer for å få jobben gjort. Bruk av kampanjearbeid og økt ”nomadevirksomhet” kan også bidra til at en ikke får oversikt over den totale eksponeringen for risikoforhold for gruppene som reiser mellom innretninger og landanlegg.

Flere ledd
Bruk av flere kontraktsledd er en annen rammebetingelse som påvirker hvordan potensielt risikoutsatte grupper følges opp. Flere kontraktledd og økt bruk av innleie gir utfordringer knyttet til kommunikasjon, avklaring av roller og fordeling av ansvar i oppfølgingen av risikoutsatte grupper og sykefraværsarbeid.

Tilretteleggingsarbeid og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper avhenger derfor ikke bare av entreprenøren, men må ses som en utfordring i grenseflaten mellom operatør og entreprenør – og må adresseres av begge.

Spørsmålet er hva aktører på ulike nivå i næringen kan gjøre for å utvikle rammebetingelsene slik at disse entreprenørgruppene kan følges opp på en bedre måte?

Risikoforhold
Sykdom, sykefravær og ustøting kan skyldes en rekke årsaker, og må blant annet forstås i lys av risikoforhold på arbeidsplassen, selskapenes evne og mulighet til å kontrollere disse, og gjeldende rammebetingelser.

I tilsynsaktiviteter rettet mot operatører og entreprenørers arbeid med å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper har Ptil også bedt selskapene redegjøre for viktige rammebetingelser og hvordan disse kan påvirke entreprenørenes arbeid med å forebygge og følge opp sykdom.

I et møte mellom partene, Ptil og NAV høsten 2009 ble det identifisert flere sentrale utfordringer med hensyn til tilrettelegging/IA-arbeidet i næringen. Man erkjente at selv om det er noen tiltak fungerer, trengs nye tiltak, blant annet aktiv tilpasning av rammebetingelser, satsing på kunnskap/erfaringsutveksling, økt medvirkning og bedre oppfølging fra myndighetenes side.

Det er etablert en partsammensatt gruppe som skal jobbe videre med disse problemstillingene i 2010. Både Ptil og NAV deltar i denne gruppen.

 

Kontaktinformasjopn
Irene B. Dahle, sjefingeniør
Epost: IreneB.Dahle@ptil.no