Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Hendelser i forbindelse med dykking i perioden 1985 - 2010

I 2010 ble det rapportert to personskader ved metningsdykking i forbindelse med petroleumsvirksomhet. Det viser Petroleumstilsynets rapport fra dykkedatabasen DSYS.


Petroleumstilsynet (Ptil) har opprettet flere databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten.

Innenfor bemannede undervannsoperasjoner er databasen DSYS etablert. Årets rapport inneholder statistikk og analyser basert på data fra perioden 1985-2010.

Økt aktivitetsnivå
I 2010 var aktivitetsnivået for metningsdykking* på 52.537 manntimer i metning. Dette er en liten økning i aktivitetsnivået sammenlignet med 2009. Det er forventet et tilsvarende aktivitetsnivå i 2011.

I 2010 var aktivitetsnivået for overflateorientert* dykking på 796 timer i vann, som er omtrent en dobling sammenlignet med det rapporterte aktivitetsnivået for 2009.

Aktivitetsnivået for overflateorientert dykking er vesentlig lavere enn for metningsdykking og forventet å være på samme nivå i 2011.

* Definisjoner: 

Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer dykkeren under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkerfartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene).

Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Få personskader
DSYS-oversikten viser at det har vært et relativt lite antall personskader tilknyttet metningsdykkingen de siste 25 årene.

I 2010 var det rapportert to hendelser i form av personskade. Den ene var en bløtvevsskade påført dykkeren ved at lasten traff dykkerens legg i forbindelse med installasjon av et beskyttelsesdeksel. Den andre hendelsen var et tilfelle av dehydrering med påfølgende hodepine.

Det var ingen rapporterte personskader ved overflateorientert dykking i 2010.

Troverdig statistikk
Rapportering til DSYS skjer gjennom meldinger på NAV skjema med vedlegg, og via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene (NORSOK U-100).

Statistikken viser at det er få alvorlige hendelser som dødsfall og trykkfallsyke i perioden 1985 til 2010. Siste dødsfall tilknyttet metningsdykking var i 1987.

Det er Ptils inntrykk at rapportene gir et reelt bilde av antallet personskader ved denne typen dykking de senere årene.

Se også artikkel om dykking i publikasjonen Sikkerhet - status og signaler 2010-2011