Gå til hovedinnhold

Pålegg etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Troll

Etter tilsyn på Troll A i oktober 2009 med Aibel AS (Aibel) sitt arbeid med å identifisere og følge opp potensielt risikoutsatte arbeidstakergrupper har vi gitt Aibel og Norisol Norge AS (Norisol) varsel om pålegg. Selskapene har nå fått pålegg.


Aibel var hovedtilsynsobjekt i tilsynet, men Statoil som operatør og Aibels underleverandør Norisol ble også involvert.

Under tilsynet identifiserte vi følgende avvik fra regelverkskrav:

  • Det er mangelfull systematikk i planleggingsfasen mht å vurdere risiko for personell som forestår montering og demontering av stillas.
  • Det er mangelfull analyse og risikovurdering av arbeidsmiljøet for mekanikere og stillasmontører.
  • Mekanikere og stillasarbeidere har ikke fått systematisk opplæring og informasjon om arbeidsmiljørisiko.
  • Aibel og Norisol har ikke i tilstrekkelig grad sikret at arbeidet legges til rette og at det gjennomføres tiltak slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske belastninger unngås for stillasarbeidere og mekanikere.

Lenke: Artikkel om varsel om pålegg med tilsynsrapport

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet, og i overensstemmelse med vårt tidligere varsel, har vi gitt Aibel og Norisol følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, styringsforskriften § 3 om styring av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 9 om planlegging og aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeid  jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges Aibel og Norisol å vurdere systemene som skal sikre at stillasarbeidere og mekanikere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (jf rapportens pkt 5.1.1 – 5.1.4) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer må inngå:

  • Systemer for å vurdere risiko for stillasmontører – jf rapportens pkt 5.1.1
  • Kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold – jf rapportens pkt 5.1.2
  • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko – jf rapportens pkt 5.1.3
  • Tilrettelegging og tiltak på arbeidsmiljøområdet for stillasarbeidere og mekanikere – jf rapportens pkt 5.1.4

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 15.3.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/963