Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til North Atlantic Management AS for West Hercules

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt North Atlantic management AS samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Hercules.


North Atlantic fikk 21.12.12 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen West Hercules.

Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet. SUT omfatter også selskapets system for styring av sikkerheten.

Ptil baserer vedtaket på opplysninger som søker gir i en egen SUT-søknad om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem.

Opplysningene verifiseres av Ptil gjennom utvalgte tilsynsaktiviteter. Når Ptil gir SUT skal alle sikkerhetskritiske avvik være rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Vedtak
West Hercules og relevante deler av North Atlantic management AS organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at North Atlantic management AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden for West Hercules gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les mer her:
Tilsyn med West Hercules
Tilsyn med West Hercules

 

West Hercules (over) er en 6.generasjon halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i 2008 ved Daewoo Shipyard, Sør-Korea. Innretningen kan operere på vanndyp fra 100 til 3000 meter.

Driftsentreprenør for West Hercules er North Atlantic Drilling med operasjonskontor i Dusavik i Stavanger. Riggen er registrert i Panama med Det Norske Veritas som klassifiseringsselskap

 

 

Journal 2012/1282

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064