Gå til hovedinnhold

SUT-søknader: Venter behandlingsboom

2014 kan bli et nytt toppår for Ptils behandling av samsvarsuttalelser (SUT). Bedre oppfølging i byggefasen og økt fokus på kvalifisering av personell, kan effektivisere prosessen med å få innpass på norsk sokkel.


Foto av Maersk Reacher
Behandlingstiden for en SUT er tre måneder dersom søknaden er uten avvik.

En samsvarsuttalelse (SUT) er en erklæring fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

Målet med ordningen, som startet i 2000, er blant annet å tydeliggjøre fordelingen av ansvar mellom operatør og driftsentreprenør.

De siste årene har Ptil mottatt en jevn strøm av søknader om samsvarsuttalelse for nye flyttbare innretninger. Inneværende år blir ikke noe unntak.

- Ni nye rigger står i kø for å få SUT av Ptil i år. Dermed ligger det an til tangering av den nåværende SUT-rekorden fra 2009, sier tilsynskoordinator Odd Rune Skilbrei i Ptil, som har lang erfaring med oppfølging av flyttbare innretninger.

Det er kombinasjonen av vedvarende høyt aktivitetsnivå, mye letevirksomhet, en rekke store utbyggingsprosjekt, rekordmange felt i drift og økt haleproduksjon som har gitt den store etterspørselen etter borerigger og andre flyttbare innretninger på norsk sokkel.

For selskapene som søker SUT, er dette en langsiktig investering som gir god avkastning i form av forutsigbarhet, økt regelverkskompetanse og forbedret kjennskap til teknisk tilstand på egne innretninger.

Tre måneder til ett år
Saksbehandling av en søknad om samsvarsuttalelse kan være ressurskrevende både for Ptil og den som søker.

- Bedre oppfølging i byggefasen og økt fokus på kvalifisering av personell, er områder næringen må ta fatt i dersom de ønsker raskere behandlingstid og lavere ressursbruk i forbindelse med SUT, understreker Skilbrei.

– Dersom vi mottar en perfekt søknad uten avvik, vil behandlingstiden for en SUT være tre måneder. Men snittet ligger på cirka et halvt år. For oss går det som regel 1000 arbeidstimer med til verifikasjon av en ny rigg. Når det bare er snakk om eierskifte, kan vi komme ned i 400 timer, opplyser han.

Ved eierskifte av en rigg må det søkes om SUT på ny, som følge av at ordningen også omfatter det enkelte selskaps styringssystemer.

Lær av feil
I tillegg til styringssystemene er det den tekniske beskrivelsen av innretningen og samsvarsmålinger mot regelverket, som avgjør om en søknad blir godkjent eller ikke.

– Dersom det ikke er samsvar, kan det i enkelte tilfeller søkes om unntak. Dette gjøres først og fremst på eldre innretninger dersom regelverket endres. Men Ptil gir aldri unntak for sikkerhetskritiske forhold, understreker Skilbrei.

 - Vi finner alltid avvik av varierende alvorlighetsgrad, så totalvurderingen er viktigst, påpeker han.

Koordinatoren opplyser at det ofte er de samme avvikene som går igjen fra innretning til innretning. Hans oppfordring til selskaper som skal ha SUT, er dermed klar:

- Lær av feilene til andre selskaper ved å lese Ptils tilsynsrapporter fra tidligere SUT-behandlinger. Samtlige rapporter er publisert på nettstedet vårt, så informasjonen er tilgjengelig for alle.