Gå til hovedinnhold

Tilsyn med COSLs prosjektering og bygging av boreinnretninger i Kina

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 8. - 11.2.2010 tilsyn med COSL Drilling Europe AS (COSL) sin prosjektering og bygging av boreinnretninger ved byggeverkstedet Yantai i Kina.


Verkstedet har tre boreinnretninger under bygging og ferdigstillelse, COSLPioneer, COSLInnovator og COSLPromoter.

Tilsynet vil inngå som en del av saksbehandlingen av de fremtidige søknadene om samsvarsuttalelse (SUT) for COSLInnovator og COSLPromoter.

Bakgrunn for tilsynet
COSLPioneer, COSLInnovator og COSLPromoter er tre nesten identiske delvis nedsenkbare dynamisk posisjonerte boreinnretninger av typen GM4000.

COSLInnovator (kilde: COSL)

Innretningene sammenstilles og bygges ved Yantai Raffles Shipyard (YRS) i Kina. Borepakken er levert av National Oilwell Varco (NOV) og bygget ved Nymo i Grimstad.

COSL har inngått kontrakt med Statoil for bruk av innretningene COSLInnovator og COSLPromoter på Trollfeltet.

Selskapet vil søke Ptil om SUT for innretningene i forbindelse med operasjoner på norsk kontinentalsokkel. SUT vil inngå i dokumentasjonsgrunnlaget for operatøren Statoils fremtidige søknad om samtykke for å starte boreaktivitet med innretningene på norsk sokkel. 

Formål med tilsynet
Formålet med Ptils tilsyn i tidligfase av prosjektet er å bidra til økt regelverksforståelse gjennom å gi veiledning om noen av de utfordringene som vi har erfart ved behandling av SUT for andre nybyggingsprosjekter.

Vi har sett behov for slik veiledning særlig mot nye aktører som bygger innretninger ved verksteder som har liten eller ingen erfaring med norsk regelverk.

Målsettingen med aktiviteten var også å verifisere at prosjektet har etablert nødvendig styringssystem slik at tekniske forhold på innretningene blir ivaretatt i henhold til kravene gjennom prosjekterings- og byggefasen.

Selskapets egne styrende dokumenter og studier/analyser ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat av tilsynet
COSL har valgt tekniske løsninger, innen de områdene vi har verifisert, som på en god måte ivaretar kravene i petroleumsregelverket.

En utfordring blir å sørge for at alle funnene som er identifisert (av selskapet selv, av klasseselskap eller andre) under ulike kartlegginger og oppfølgingsaktiviteter, lukkes på en tilfredsstillende måte.

Dersom selskapet klarer å gjennomføre dette, ser vi ikke pr dags dato forhold av betydning som vil hindre bruken av denne innretningen på norsk sokkel.

En viktig faktor for å kunne lykkes i dette vil være at den faglige kompetansen i byggeplassteamet opprettholdes og at dette teamet fortsetter arbeidet og sørger for kontinuitet og erfaringsoverføring, slik at minst like gode løsninger implementeres på COSLInnovator og COSLPromoter som på COSLPioneer (som er kommet lengst i byggeprosessen).

Dette gjelder både for personell fra COSL og fra byggeverkstedet YRS.

For sikkerhetssystemene viser designgrunnlaget at det er benyttet gode og robuste løsninger. Selskapet har kompetente fagpersoner på byggeplassen. Gjennom tett oppfølging og gode administrative oppfølgingssystemer, ligger forholdene derfor til rette for at selskapet vil oppnå god kvalitet på systemene.

COSL ivaretar vedlikeholdsforberedelse på en tilfredsstillende måte. Ptil har heller ingen kommentarer til det som ble presentert i forbindelse med systemet for Mechanical Completion og Commissioning (MC&C). Disse aktivitetene vil være viktige for at prosjektet skal nå sine milepæler.

For materialhåndtering hadde prosjektet brukt store resurser og engasjert personell med gode kvalifikasjoner.

Dette har resultert i at dekksarealene og omkringliggende områder er godt tilrettelagt for bruk av pidestall kranene med direkte sikt fra krankabinene til alle aktuelle dekksarealer planlagt for regelmessige lasteoperasjoner.

Selskapet bekreftet at det ikke er planlagt med regelmessige løfteoperasjoner i blindsoner. I tillegg er alle lastedekk, lagerdekk og transportveier på samme nivå og tilrettelagt for bruk av gaffeltruck eller traller.

Det samme er dekksarealene under hoveddekk og det er planlagt å installere heis mellom de to dekkene. Prosjektet har gjennomført en fullstendig gjennomgang og kartlegging av alle områder med behov for transport og forflytting av last, materiell og komponenter.

Det foreligger forslag til løsninger og utbedringer som prosjektet arbeider med å gjennomføre for å oppnå en effektiv og sikker materialhåndtering.

COSL har gjennomført et systematisk, grundig og veldokumentert verifikasjonsarbeid for å fremskaffe en mest mulig oppdatert arbeidsmiljøstatus i prosjektet.

Basert på identifiserte funn fra COSL sitt verifikasjonsarbeid og forutsatt at prosjektet korrigerer identifiserte  kritiske forhold, er det ikke blitt avdekket spesielle arbeidsmiljømessige forhold som skulle være til hinder for å benytte innretningen på norsk kontinentalsokkel.

Det knytter seg imidlertid fremdeles en del usikkerhet til hva støysituasjonen på innretningen vil bli. Denne usikkerheten bør prosjektet redusere.
 
Under tilsynet identifiserte vi enkelte avvik og forbedringspunkter som selskapet selv ikke hadde identifisert, se tilsynsrapportens kapittel 5.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2009/348

Oppdatering 29.11.12
COSLPromoter fikk samsvarsuttalelse 6.11.12

En av betingelsene for at Ptil gir SUT er at alle sikkerhetskritiske avvik er rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |