Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Transocean

Ptil førte i perioden 19.1 - 1.3.2012 tilsyn med Transocean Offshore Ltd (Transocean) og selskapets system for vedlikeholdsstyring. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket. Ptil har nå gitt selskapet varsel om pålegg.


Tilsynet ble gjennomført mot utvalgte deler av Transocean sitt system for vedlikeholdsstyring og hvordan dette blir brukt og fulgt opp i organisasjonen på land og offshore.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er utstedelse av samsvarsuttalelse (SUT) til Transocean for innretningen og Statoil sitt samtykke for bruk av Transocean Arctic på Tyrihansfeltet.

Samtykke gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenør.

Transocean har sju innretninger i operasjon på norsk sokkel. Disse innretningene opereres av egne driftsorganisasjoner i Norge med felles støttefunksjoner fra kontoret i Stavanger.

Mål
Målsettingen for aktiviteten var blant annet å verifisere pålegget som ble gitt i 2007 om å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det for alle innretninger under Transoceans ansvarsområde i Norge utfører nødvendig vedlikehold i henhold til regelverkskravet. Pålegget skulle ifølge selskapets tilbakemelding være gjennomført innen 15.7.2009.

I tillegg verifiserte vi om Transocean i nødvendig grad hadde implementert det nye vedlikeholdsstyringssystemet RMS, og om dette møter kravene i regelverket.

Selskapet tok i bruk RMS i perioden 1.1.2009 til 1.7.2009, etter tidligere å ha benyttet Empac. Fram til sommeren 2011 har Transocean gjennomført ulike prosjekter for å forbedre og videreutvikle systemet.

Resultater
Tilsynsaktiviteten avdekket at Transoceans vedlikeholdsstyringssystem fortsatt ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Aktiviteten ble gjennomført som en stikkprøvekontroll på tilfeldig utvalgt utstyr og dokumentasjon.

Eksempler på viktige forhold er:

  • Det fremkom under intervjuer at det nye vedlikeholdsstyringssystemet var lite brukervennlig.
  • Manglende vedlikeholdsprogram for en rekke utstyrsenheter og komponenter. 
  • Tilfeldig valgt utstyr var vanskelig å identifisere og spore i RMS.
  • Det var uklart hvilken metode og kriterier som ble brukt for kritikalitetsvurdering og og fastsetting av hva som var sikkerhetskritisk utstyr/barrierer.
  • Anleggsstrukturen (hierarkiet) fanger ikke alt utstyr slik at dette kan identifiseres i anlegget, på tegninger og i PM programmet på en oversiktlig måte.
  • Mangler ved system for vedlikeholdshistorikk 
  • Ytelseskravene til viktige barriereelementer ble ikke alltid verifisert gjennom test- og inspeksjonsaktiviteter i vedlikeholdssystemet.

I tillegg til dette avdekket aktiviteten mangler med egen oppfølging, interne revisjoner og verifikasjoner samt ferdigstilling av modifikasjons- og vedlikeholdsaktiviteter.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har Ptil nå varslet Transocean følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav og § 21 om oppfølging, pålegges Transocean Offshore ltd NUF å iverksette følgende tiltak:

  • Gjennomgå styringssystemet og implementere tiltak slik at selskapets oppfølgingssystemer ivaretar tiltenkt behov i alle ledd i organisasjonen. Arbeidet skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet ikke ble identifisert og fulgt opp i forbindelse med prosessen med implementering av nytt system (RMS).
  • Utarbeide en forpliktende tidfestet plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil innen 26.4.2012 sammen med tilbakemeldingen på tilsynsrapporten,

jf. rapportens avsnitt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 og 5.1.5.

Frist for å etterkomme påleggets første del settes til 1.9.2012. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Eventuelle kommentarer til varslet må være oss i hende innen 10.4.2012.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77