Gå til hovedinnhold

Samtykke til disponering - Huldra

Vi har gitt Equinor Energy (Equinor) samtykke til disponering av Huldra-innretningen.


Petroleumsloven forplikter den som bygger ut et felt til å bekoste og disponere – herunder hel eller delvis fjerning av innretninger og utstyr etter endt produksjonstid. Fjerningen skal skje i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, og på bakgrunn av blant annet samtykke og avslutningsplan.

Equinor har søkt Ptil om samtykke til disponering av Huldra-innretningen. Vi har nå gitt selskapet samtykke til dette.

Samtykket, jfr. styringsforskriften § 25 (4) bokstav d, gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med søknaden og med de forutsetninger og forpliktelser dette representerer og på følgende vilkår:

Equinor AS skal påse at arbeidet om bord på Huldra-innretningen i forbindelse med fjerningsaktiviteten, planlegges og vil bli utført i henhold til petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med underliggende HMS-forskrifter, herunder krav til arbeidstid, jfr. rammeforskriften § 7 andre ledd.

Se også brev fra Ptil til Equinor under.

Huldra
Huldra ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 16 kilometer vest for Veslefrikk-feltet. Feltet ble påvist 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1999. Feltet ble bygd ut med en brønnhodeinnretning, inkludert et enkelt prosessanlegg, og ble fjernstyrt fra Veslefrikk B.

Produksjonen startet i 2001 og ble avsluttet i 2014.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77