Gå til hovedinnhold

Kontinuerlig innsats for å styre risiko

HMS-utfordringer i nordområdene, næringens innsats for å redusere HC-lekkasjer og Ptils pågående granskinger i kjølvannet av alvorlige hendelser var sentrale tema for informasjon og debatt på årets siste møte i Sikkerhetsforum den 15. november.


I tillegg ble det gitt gjensidig informasjon om pågående arbeid og for alvorlige hendelser i perioden, herunder granskinger, i tillegg til status for løpende saker på Sikkerhetsforums agenda.

Varmt om kalde utfordringer
Norsk olje og gass holdt et engasjert og informativt foredrag om HMS-utfordringer i nordområdene. Med en bredspektret tilnærming til problemstillingen fikk Sikkerhetsforums medlemmer en omfattende redegjørelse for de tilleggs-utfordringer som møter næringen når en nå går inn i nordområdene. Det subpolare klima har blant annet en rekke krevende karakteristika, som for eksempel ising på strukturer, polare lavtrykk og lave luft- og vanntemperaturer i deler av det som kalles for "nordområdene". 

Utfordringer knyttet til kommunikasjon på grunn av infrastruktur og manglende satellittdekning er andre problemstillinger. Dilemmaer kan oppstå mellom hensynet til håndtering av hydrokarbonlekkasjer og hensynet til mennesker og arbeidsprosesser. Bekledning og verneutstyr, helsemessige hensyn og rent psykologiske aspekter ved arbeid i nordområdene ble også utdypet. Avstander og logistikk og beredskap i form av evakuering og redning – og redningsressurser ble pekt på som andre forhold som må tas hensyn til.

Avslutningsvis ble det vist til at en tre-partssammensatt programkomite under ledelse av Norsk olje og gass er etablert for å møte kunnskapsnivået og bidra til økt forståelse for utfordringene i bransjen. Man skal blant annet ta opp ulike problemstillinger/scenarioer presentert av eksperter på seminarer relatert til ulike HMS-fagområder og/eller problemstillinger relatert til petroleumsvirksomhet i nordområdene.  Norsk olje og gass mottok positiv respons på presentasjonen og initiativet til å intensivere arbeidet for å heve den samlede kompetansen i næringen – i et tre-partsperspektiv. Se også Norsk olje og gass sitt eget nettsted

Fornyet innsats mot HC-lekkasjer
Data fra RNNP-2011 viser en positiv utvikling for hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel. Denne utviklingen kommer i kjølvannet av næringens nysatsning etter at Ptil sendte ut et likelydende brev i mars 2011 - etter at en positiv trend snudde i 2008. Sikkerhetsforum hadde derfor bedt Norsk olje og gass gi en status fra denne nye satsningen. Prosjektet er en videreføring av det såkalte GaLeRe-prosjektet, som bidro til at antall HC-lekkasjer over 0,1 kg/s på norsk sokkel ble redusert fra 43 lekkasjer i år 2000 til 10 lekkasjer i 2007.

HC-lekkasjer kan gi dramatiske konsekvenser og føre til storulykker, ref. blant annet Piper Alpha-katastrofen hvor en ikke hadde kontroll på tennkilden, og hvor man etter eksplosjon, etterfulgt av brann, fikk en storulykke med 167 døde. Denne type ulykker må forebygges for enhver pris. Derfor har man valgt å se på den barrieren som kan hindre at HC-lekkasjer oppstår. Se detaljer i presentasjonen, som blant annet viser barrierer for å unngå storulykker og oversikt over antall innrapporterte HC-lekkasjer (RNNP) fra 1996 til og med 2011.

Norsk olje og gass har laget en  film om konsekvensene av hydrokarbonlekkasjer. Det er også gjennomført en rekke seminarer rettet mot HC-lekkasjer (tiltak, kamerabasert deteksjon, god etterlevelse, vedlikeholdsstyring, osv.).  Det er også igangsatt aktiviteter rettet mot design: Hvordan gjøre det lett å gjøre rett.  Ved gjennomgang av de 56 lekkasjene fikk en innblikk i designfeil og design som bidro til feil.

Norsk olje og gass ga uttrykk for at selv om en enda ikke vet om prosjektet vil møte egne ambisjoner, så vet man at prosjektet har bidratt til en omfattende oppmerksomhet mot hydrokarbonlekkasjer. Se detaljer fra presentasjonenog gå til Hydrokarbonlekkasjeprosjektet på Norsk olje og gass sitt nettsted. Sikkerhetsforum stiller seg bak dette viktige arbeidet, som naturlig hører inn under Sikkerhetsforums prioriteringer for 2012 og framover, herunder storulykkesrisiko spesielt.

Kontinuerlig oppfølging
Gjennom ulike former for oppdateringer blant annet basert på oversikter i matrisen for saksoppfølging i løpende saker og eget punkt på agenda for "gjensidige orienteringer"
følges en rekke saker opp fra de løftes fram på agenda til de kvitteres. På møtet den 15. november ble det fra Ptils side gitt status for at etaten innarbeider seks nye forskrifter i eget regelverk. Dette skjer fordi Arbeidsdepartementet har fastsatt seks arbeidsmiljøforskrifter, som skal erstatte Arbeidstilsynets tidligere førtisju forskrifter.

Sikkerhetsforum har også sendt en høringsuttalelsetil Olje- og energidepartementet etter å ha drøftet rapporten fra Riggutvalget, Sikkerhetsforums medlemmer er omforent i sin bekymring for utfordringer knyttet til kompetanse og kapasitet spesielt gitt planlagte prosjekter og investeringer i næringen i åra framover.

Det er også sendt et brev til departementet vedrørende arbeidstakermedvirkning i "lisenser" hvor næringen ved Norsk olje og gass(tidligere OLF) har svart at de ikke ser behov for noe nytt pilotprosjekt, da de mener at man har gode etablerte ordninger med partssamarbeid. En konklusjon som utfordres av arbeidstakerne spesielt.

I møtet ble det gitt en status fra Ptil når det gjelder livbåtsaken. Over tid er det generert mye informasjon, kunnskap og mye oppmerksomhet i saken, som har tydeliggjort behovet for forbedring når det gjelder rednings- og evakueringsmidler i næringen.  Saken er komplisert og krevende - og en omfattende debatt pågår mellom partene i næringen. I lys av at saken behandles i Regelverksforum, ble det ikke lagt opp til noen videreføring av debatten i Sikkerhetsforum på nåværende tidspunkt.

I Sikkerhetsforums møter gir Ptil en spesiell status for alvorlige hendelser i perioden mellom møtene. I dette møtet ble det gitt en samlet oversikt over hendelser som er under gransking av Ptil. Slike granskinger krever betydelige ressurser fra etaten:

Det vises til detaljert møtereferat for øvrige detaljer fra saker og debatter i møtet.