Gå til hovedinnhold

Skader og sykdom

Vi innhenter data, systematiserer og bruker verktøy som årlig måler utviklingen i risikonivået for personskader og arbeidsbetinget sykdom.


Sykdom
Rapporterte tilfeller av arbeidsbetinget sykdom har vært relativt stabilt de siste årene, både i antall og fordeling på sykdomskategorier. Muskel- og skjelettplager og kroniske hørselsskader utgjør om lag 80 prosent av tilfellene.

Det er stor spredning i alvorlighetsgrad, fra akutte forbigående plager til invalidiserende kroniske sykdommer. Det er legene som har plikt til å rapportere arbeidsbetinget sykdom, og særlig bedriftslegene har fokus på sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom.

Fordi mange benytter seg av fastlege, eller andre leger med mindre kunnskaper om dette, er det grunn til å regne en med betydelig underrapportering. For oss er det viktig at selskapene har etablert gode rutiner for å fange opp mulig arbeidsbetinget sykdom, og raskt iverksette forebyggende tiltak.

Personskader
Selskapene rapporterer personskader etter arbeidsulykker til oss, og vi bearbeider dataene. Kategorien alvorlige personskader blir benyttet som én av mange indikatorer som beskriver risikonivået på norsk sokkel.

Den årlige statistikken omfatter alle rapporterte personskade til oss. Kriterier for innrapportering er

  • død
  • alvorlig personskade
  • arbeidsuførhet med fravær eller medisinsk behandling. 

Ved publisering av statistikk over yrkesskader brukes arbeidstimer som normaliseringsdata. I praksis betyr det at statistikken over yrkesskader presenteres som antall skader per million arbeidstimer.