Gå til hovedinnhold

Ny rapport om sikkerhetssystemers uavhengighet

Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer koblede, for eksempel ved at samme produsent leverer styre- og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrerte operasjoner etc. En studie av slike systemer viser at kravene til uavhengighet og robusthet ikke er tilstrekkelig oppfylt.


Petroleumstilsynet (Ptil) har de senere årene sett en økende grad av integrasjon og kobling mellom sikkerhets- og styresystemene. Samtidig inneholder regelverket krav om tilstrekkelig uavhengighet mellom sikkerhetsbarrierene, inkludert krav om at sikkerhetssystemene skal kunne utføre tiltenkte funksjoner uavhengig av andre systemer.

Som en følge av teknologiutviklingen og økende bruk av integrerte systemer har Ptil stilt spørsmål ved hvorvidt kravene til uavhengighet og robusthet av barrierene er tilstrekkelig oppfylt.

Med dette som bakgrunn, har Ptil med assistanse fra SINTEF gjennomført et prosjekt hvor målsettingene har vært å vurdere hvor sikkerhetskritisk angitte koblinger og avhengigheter egentlig er, og å avdekke hvorvidt enkelte typiske avhengigheter er uakseptable og derfor bør flagges overfor bransjen spesielt.

Kartlegging
Basert på en kartlegging utført i 2007, er det i dette prosjektet gjennomført tilsyn hos tre operatører og tre leverandører av sikkerhetssystemer.

Hovedformålet har vært å undersøke i hvilken grad Ptil sine krav til uavhengighet er oppfylt og videre vurdere hvor sikkerhetskritisk eventuelle koblinger og avhengigheter egentlig er.

Det er i denne sammenheng fokusert på feil og hendelser som kan føre til farlige tilstander ved at sikkerhetsfunksjoner ikke fungerer ved behov.

Kunnskapsløft
I rapporten er det listet opp identifiserte områder hvor næringen har et forbedringspotensial. Basert på dette konkluderes det i rapporten med at industrien ikke har en fullgod oversikt over systemenes uavhengighet og over mulige sikkerhetsmessige konsekvenser ved uønskede IKT-hendelser.

Kunnskapen og bevisstheten rundt disse forholdene bør styrkes i form av økt bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser, bedre samarbeid mellom fagdisipliner (IKT/prosess/automatisering/instrument/telekom) og en generell kompetanseheving.

Ptil vil følge opp at industrien tar tak i svakhetene som er avdekket i rapporten.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet