Gå til hovedinnhold

Sikkerhetslunsjen under ONS: - Risikoen for en storulykke er alltid tilstede

Kunne en katastrofe som Deepwater Horizon ha skjedd i Norge? – Ja, mener Ptil-direktør Magne Ognedal. - Vi er nødt til å erkjenne at virksomheten også på norsk sokkel er forbundet med risiko, slik enhver aktivitet er forbundet med risiko.


Den amerikanske professoren Karlene H. Roberts ved University of California, Berkeley holdt hovedinnlegget under Sikkerhetslunsjen, vi vil publisere egen artikkel om hennes budskap.

Storulykkesrisiko var et naturlig tema for Ptil-direktør Magne Ognedals innlegg under Sikkerhetslunsjen på ONS torsdag, med nær 300 deltakere.

27. mars i år var det 30 år siden boligriggen Alexander L. Kielland havarerte i Nordsjøen. 123 mennesker omkom, mens overlevende og etterlatte ble merket for livet i hendelsen som markerer det mørkeste kapitlet i norsk oljehistorie.

2010 vil også bli husket for katastrofen med riggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen, hvor 11 mennesker omkom og mange flere ble skadet.

Forbilde
Ognedal viste til at en rekke internasjonale medier etter katastrofen med Deepwater Horizon har framhevet Norge som et forbilde innen regelverksutforming, sikkerhetsnivå og -resultater.

- I Norge har vi har oppnådd mye på de 30 årene som er gått siden Kielland havarerte. Sikkerheten er utvilsomt betydelig bedre i dag. Spørsmålet mange har stilt er: Kunne en katastrofe som Deepwater Horizon likevel ha skjedd her?

- Svaret er ja. Vi er nødt til å erkjenne at virksomheten også på norsk sokkel er forbundet med risiko, slik enhver aktivitet er forbundet med risiko, sa Magne Ognedal.

Ledelsesansvar
Ptil-direktøren poengterer at det å akseptere risiko, ikke er det samme som å akseptere ulykker. Tvert imot. Men det er viktig å huske at ulykker har skjedd – og at de kan skje igjen. Risikoen for en storulykke er til stede, både i Norge og i alle andre land der det drives petroleumsvirksomhet, understreker han.

- Tilstedeværelse av risiko betyr ikke at ulykker vil skje. Det betyr at risikoen må styres, med klart ledelsesansvar, i alle ledd, og i alle selskaper som deltar i aktiviteten.

Ognedal la vekt på at god sikkerhet ikke er noe man kan konstatere at man har oppnådd, men at det noe man må jobbe for i hver eneste arbeidsoperasjon, døgnet rundt, året rundt.

- Slik kan risiko i petroleumsvirksomheten holdes på et nivå samfunnet er villig til å akseptere. Og vi kan redusere sannsynligheten for at storulykker skal ramme oss igjen, sier Ognedal.

Læring av hendelser
Men det gjenstår flere sentrale spørsmål: Hvordan kan vi lære av ulykker som har skjedd? Hvordan kan vi bruke kunnskapen til å minske sannsynligheten for at nye skal skje? Hvordan kan vi sikre oss at tragedier som Kielland, Montara og Deepwater bidrar til redusert risiko?

- Én ting er i alle fall sikkert: Uten at vi alle, så vel myndigheter som selskapsledelse og arbeidstakerorganisasjoner, setter oss ned og studerer, vurderer og analyserer årsaker til at en katastrofe inntraff, er sjansen for læring lik null, poengterer Ognedal.

Lærdommen må siden innarbeides i selskapsledelsens fokus på og forståelse av risiko, i styrende dokumenter, opplæring, rutiner, prosedyrer og etterlevelse. Den må følge med selskapene gjennom omorganiseringer, eierskifter og fusjoner – og den må innarbeides i regelverksutforming og myndighetenes oppfølging.

Prosjektgruppe i Ptil
Ognedal viste til at Ptil har nedsatt en egen prosjektgruppe etter Deepwater Horizon-katastrofen. Prosjektgruppen skal også vurdere Montara-ulykken og andre relevante hendelser som kan hjelpe oss med å lære og se sammenhenger. Gruppen har et omfattende mandat, men det overordnete målet med arbeidet er å systematisere og vurdere erfaringer og granskinger etter storulykkene, slik at disse kan bidra til læring og forbedring på norsk sokkel.

Prosjektgruppen skal vurdere årsakene til Deepwater-ulykken opp mot krav i norsk regelverk, for på den måten å identifisere områder for forbedring.

- Læring av ulykker er et ansvar selskapene i Norge må ta innover seg. Jeg ser det som en selvfølge at selskapsledelsen og alle aktører i virksomheten løpende oppdaterer seg, også om de siste storulykkene i Australia og USA - og at de sørger for å innarbeide lærepunktene i egen organisasjon, sier Ognedal.

- I Norge har operatørene selvstendig ansvar for å drive forsvarlig virksomhet. Det er et ansvar som ikke minst forutsetter vilje til å lære, understreker han.