Gå til hovedinnhold

Tilsyn med lossesystemet på Skarv FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 6.-7.4.2011 tilsyn med BP hos Aker Solutions på Stord verft knyttet til lossesystemet for skytteltanker på Skarv FPSO. Tilsynet påviste flere avvik fra regelverket.


Bakgrunn
Tilsynet var knyttet opp mot behandlingen av samtykkesøknaden for bruk av innretningen på norsk sokkel.

Videre inngår tilsynet som et ledd i vår målsetning om å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Losseoperasjoner til skytteltanker har storulykkespotensial. Storulykker er et hovedsatsningsområde for vår virksomhet.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at BP bygger Skarv FPSO i henhold til regelverkets krav til oljelasteoperasjoner.

I denne sammenhengen ble det blant annet fokusert på verifikasjon av observasjoner beskrevet i tilsynsrapporter fra tidligere  tilsyn (Ptil-rapporter dato 27.3.2008 og 21.8.2008) og BP Norge sin prosess for ferdigstillelse av Skarv FPSO for å møte regelverkskravene.

Resultat
Det generelle inntrykket er at den tekniske utformingen av lossesystemet på hekken av Skarv FPSO er godt tilrettelagt. Det ble likevel påvist avvik fra regelverket på tre punkt knyttet til nødavstengningssystemet, etablering av ”grønn linje” for losseoperasjoner og dedikert UHF-kanal.

Det er i tillegg gitt syv forbedringspunkter knyttet til samtidige aktiviteter, vedlikehold, posisjonering, laste- og losseanlegg, datalogging, risikoreduksjon og prosedyrer.

Oppfølging
Vi har bedt om en redegjørelse innen 27. mai for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Rapporten inneholder også observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, og vi har bedt om BPs vurdering av disse forholdene.