Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tiltak etter gransking av kollisjon mellom Big Orange XVIII og Ekofisk 2/4-W

Ptil og Sjøfartsdirektoratet (Sdir) førte i perioden 19.-28. oktober 2010 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS sin styring med tekniske, organisatoriske og administrative forhold ved innleie av fartøy og fartøyoperasjoner på Ekofiskfeltet.


Dette tilsynet er knyttet til Ptils hovedprioritering for 2010 "Ledelse og storulykkesrisiko", hvor det blant legges vekt på læring av alvorlige hendelser.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer

Tilsynet omfattet også Schlumberger som leverandør av brønnstimuleringstjenester med bruk av fartøy.

Bakgrunn
8. juni 2009 kolliderte brønnstimuleringsfartøyet Big Orange XVIII med vanninnsprøytningsinnretningen Ekofisk 2/4-W. Kollisjonen førte til omfattende materielle skader både på innretningen og fartøyet.

Les mer: Pålegg etter kollisjon mellom Big Orange XVIII og Ekofisk 2/4-W (4.11.2009)

ConocoPhillips og Schlumberger gjennomførte granskinger etter kollisjonen, hvor det blant annet ble pekt på forhold for å forbedre selskapenes rutiner ved innleie av fartøy, oppfølgning av fartøyer på kontrakt og fartøyoperasjoner på feltet.

Tilsynet er knyttet til Ptil sin hovedprioritering for 2010 om ledelse og storulykkesrisiko, hvor det blant legges vekt på læring av alvorlige hendelser.

Mål
Ptil har hatt som mål å verifisere at anbefalinger og gjennomførte tiltak etter selskapenes granskinger har bidratt til forbedringer innenfor områdene fartøyinntak, fartøyoppfølging og fartøyoperasjoner.

Følgende områder er vektlagt:
- organisering og ansvar for fartøyinntak, -oppfølging og -operasjoner,
- styrende dokumenter,
- krav til kompetanse,
- styring av fartøyinntak, -oppfølging og -operasjoner, inkludert planer for verifikasjon,
- hvilken effekt de gjennomførte tiltak etter selskapenes granskinger har hatt og
- erfaringsoverføring internt og eksternt.

Tilsynet er gjennomført med møter hos ConocoPhillips og Schlumberger, samt befaring, verifikasjoner og intervjuer på Ekofiskfeltet.

Resultat
Med bakgrunn i forslag til tiltak etter de interne granskingene er det gjennomført et omfattende forbedringsarbeid hos både ConocoPhillips og Schlumberger. I hovedsak kommer det til uttrykk gjennom endrede organisatoriske og administrative forhold, for eksempel opprettelse av en sentral organisasjonsenhet med ansvar for alle fartøyinntak, innføring av godkjenningsprosedyrer for fartøy på selskapsnivå og familiariseringsprogram for fartøy.

Ptil registrerer også at fartøyovervåkningen på Ekofiskfeltet er forbedret som følge av at logistikkoppgaver er overført til landorganisasjonen, elektroniske visualiseringshjelpemidler for fartøyovervåkning er videreutviklet og prosedyren for aksept av fartøy innenfor 500-meter sonen er skjerpet.

Tilsynet identifiserte tre forbedringspunkter knyttet til beslutningsunderlag for hastighetsbegrensning, sikre forståelse ved marin induksjon og styrende dokumentasjon.