Gå til hovedinnhold

Styringsforskriften endringer 2004

Forskrift om endring i forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 21. desember 2004 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleums­virksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 16 a, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav a. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 21. desember 2004 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 40 og 52 b, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8 siste ledd og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav a. Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 21. desember 2004 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme syk­dommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten § 57 første ledd bokstav a.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1099 om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 6 Akseptkriterier for storulykkerisiko og miljørisiko

 

Andre ledd, ny bokstav d skal lyde:

d) skade på tredjepart.

 

 

§ 15 Kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser    

 

Bestemmelsen skal lyde:

..(ordlyd som nåværende versjon, fram til og med…c) velge og dimensjonere beredskapstiltak.)

 

Siste ledd går altså ut.

 

 

§ 16 Miljørettede risiko– og beredskapsanalyser    

 

Bestemmelsen skal lyde:

Det skal utføres miljørettede risikoanalyser for den enkelte innretning. Analysene skal utføres blant annet for akutt forurensning og for bakgrunnsbelastning. Det skal være mulig å sammenligne samme type miljørisikobidrag fra ulike innretninger på en entydig måte.

   Det skal utføres miljørettede beredskapsanalyser for innretningen. Før utføringen av beredskapsanalysene skal operatøren sette mål for beskyttelse av prioriterte, sårbare ressurser. Analysene skal omfatte kategoriene nær kilde, åpent hav, kyst- og strandsone og sikre at ulik sårbarhet i ulike geografiske områder ivaretas.

   Resultater fra karakterisering av olje og kjemikalier og reelle effektivitetstall for beredskapsmateriell skal inngå i analysegrunnlaget. Før analysen utføres, skal ulike utstyrsalternativer og deres tilgjengelighet kartlegges, jf. innretningsforskriften § 41 om materiell for aksjon mot akutt forurensning.

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1.1.2005.